Please let the admin know if you face any errors.

Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
narayara000
Posts: 245
Joined: 13 Jul 2015, 06:59

Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by narayara000 » 05 Aug 2017, 00:09

Hello, can I please have lyrics and translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti by Annamacharya, commonly sung in Rageshri?

Lakshman
Posts: 9750
Joined: 10 Feb 2010, 18:52

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Lakshman » 05 Aug 2017, 01:18

rAdhA mAdhava. rAgA: rItigauLa / rAgeshrI. Adi tALA. Annamacharya.

P: rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi rati prEraNayA staha
virahatastadA vilasantau vihata grhashau vivashau tau
2: lajjA shabala vilAsa lIlayA kajjala nayana vikArENa
hajjAvya vahita hrdayArati sajjA sambhrama capalA jAtA
3: puratO yAntam puruSam vakulaihi kuraNTakairvA kuTajairvA
paramam praharati pascAlagrA giram vinApi vikirati mudam
4: hari sura bhUruhamArOhatIva caraNEna kaNTim sarvESTaya
parirambhaNa sampAdita pulakais-surucirjAtA sumalatikAva
5: vidhu mukha darshana vigalita lajjA tva dhara bimba phalamAshvAdya
madhurOpAyana mArgaNE kucau nidhi vaddatvA nitya mukhamitau
6: surucira kEtaka sumadala nakharair-varacubukam sA parivrtya
taruNima sindhau tadIyaTTagjala carayugaLam samsaktam cakAra
7: vacana vilAsaihi vashIkrtyatam niculakunja mAnitadEshE
pracura saikatE pallava shayanE racita rati kalArAgIyAni
8: abhinava kalyANAnjita rUpAvabhi nivEshasamyata cittau
babhUvatus-tatparau vEnkaTavibhunA sA tadvidhinA satayA
9: sa ca lajjA vIkSaNO bhavati tam kancabhara gandham ghrApayati
na calati cEmmAnavati tathApi kuca sangAdanukUlayati
10: avanata shira sAmyati subhagam vividhAlApair-vivashayati
pravimala kararuharacana vilAsair-bhuvanapatim tam bhUSayati
11: latA grhamElanam navasai katavaibhava saukhyam drSTvA
tatas-tatas-tarasAm ratikEli vratacaryAm tAm vAnchantau
12: vana kusuma vishadavara vAsanayA ghanasAra rajOgandhaishca
janayati pavanE sapadi vikAram vanitA puruSau janitAshau
13: Evam vicaran hElA vimukhaha shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati

Sachi_R
Posts: 437
Joined: 31 Jan 2017, 20:20

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 05 Aug 2017, 10:50

Lakshman-ji,
Looks like great amorous Sanskrit poetry. However I feel we should check the original Devanagari, I doubt many lines in terms of length and transcription.Sachi_R
Posts: 437
Joined: 31 Jan 2017, 20:20

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 05 Aug 2017, 14:12

Thank you, Pratyaksham Bala, that surely helps.

Yes, amorous poetry it is.

Still needs a lot of unravelling, and I will attempt it, over some time.
Our experts can throw much light.

aaaaabbbbb
Posts: 1513
Joined: 31 Jan 2010, 14:19

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by aaaaabbbbb » 05 Aug 2017, 17:14

This is what I could transliterate from the TTD publication.

rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi* ratim* *prErayati sati*
*viharata* *stadA* *vilasantau* vihatagrihAshau* *vivashau** tau*
2: lajjA shabala vilAsa lIlayA kajjala nayana vikArENa
*hrijjAvyavahrta* [hita?]hrdayAratissajjA sambhrama capalA jAtA
3: puratO yAntam puruSam vakulaihi kuraNTakairvA kuTajairvA
paramam praharati *pascAllagnA* giram vinApi vikirati mudam
4: hari sura* bhUruhamArhativsya* caraNEna kaTim *samvESTya *
parirambhaNa sampAdita pulakais-surucirjAtA *sumalatikEva*
5: vidhu mukha darshana vigaLita lajjA tva dhara bimba *phalamAsvAdya*
madhurOpAyana *mArgENa* kucau nidhi vaddatvA nitya *sukhamitA*
6: surucira kEtaka sumadala nakharair-varacubukam sA parivrtya
taruNima sindhau *tadIyadrgjala* carayugaLam samsaktam cakAra
7: vacana vilAsair vashIkrtya tam niculakunja mAnitadEshE
pracura saikatE pallava shayanE racita rati *kalArAgENAna*
8: abhinava *kalyANAncita* rUpAvabhi *nivEshasamyuta* cittau
babhUvatu statatparau vEnkaTavibhunA sA tadvidhinA satayA
9: sa ca lajjA vIkSaNO bhavati tam *kacabharam* gandham ghrApayati
na calati *cEnmAnavatI* tathApi kuca sangAdanukUlayati
10: avanata shira *sApyati* subhagam vividhAlApair-vivashayati
pravimala kararuharacana vilAsair-bhuvanapatim tam bhUSayati
11: latA *grhamELanam* navasaikatavaibhava saukhyam drSTvA
tatastatsharasA kEli vratacaryAm tAm vAnchantau
12: vana kusuma vishadapara vAsanayA ghanasAra rajOgandhaishca
janayati pavanE sapadi vikAram vanitA puruSau janitAshau
13: Evam vicaran hElA vimukha- shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati

Hope this will be of some help.

Lakshman
Posts: 9750
Joined: 10 Feb 2010, 18:52

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Lakshman » 05 Aug 2017, 17:29

Thanks R.Sachi, Pratyaksham Bala and Savitri for the corrections.

narayara000
Posts: 245
Joined: 13 Jul 2015, 06:59

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by narayara000 » 06 Sep 2017, 10:35

Hello, can someone please translate pallavi, C1, and C13, which are most commonly sung please

Sachi_R
Posts: 437
Joined: 31 Jan 2017, 20:20

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:22

C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi* ratim* *prErayati sati*
*viharata* *stadA* *vilasantau* vihatagrihAshau* *vivashau** tau*
Furtively the two rendezvoused in secret
erotically impassioned
Moved about then, and enjoyed themselves,
Having forsaken their homes and thus helpless - both of them

Too rich an imagery. Will resume shortly

Sachi_R
Posts: 437
Joined: 31 Jan 2017, 20:20

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:51

rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
Radha and Madhava's erotically sport will thus be narrated and worthy of being heard

Sachi_R
Posts: 437
Joined: 31 Jan 2017, 20:20

Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:58

Evam vicaran hElA vimukha- shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati

I am doubtful about many words here.
What I can understand:
The one who contemplates thus
This is the lord of Sri venkatagiri
The sacred erotic sport of Radha's embrace
Will be firmly established in the glory bestowed by Lakshmi.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests