Mysore Vasudevacharya

Carnatic composers (other than performing vidwans)
kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#26

Post by kmrasika » 18 Nov 2006, 08:11

I would very much like the notation for the varNam if someone has it. [email protected]. Also, would it be too much to ask a repost of the sAma clip posted by coolkarniji(http://rapidshare.de/files/21015708/37_ ... a.mp3.html) last year? Thank you.
0 x

meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#27

Post by meena » 12 Dec 2006, 01:41

----
Last edited by meena on 06 May 2008, 04:07, edited 1 time in total.
0 x

ananthaks
Posts: 4
Joined: 01 Feb 2006, 19:33

#28

Post by ananthaks » 31 Dec 2006, 15:31

Smt. Meena,

I am unable to listen to this piece by Shree MDR. Possibly some problem with the link.
0 x

meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#29

Post by meena » 01 Jan 2007, 01:06

ananth

Prob. is the link has expired :(
I hope, someone who has d/l the clip will u/l it for u.
0 x

Raja Chandra
Posts: 362
Joined: 16 Oct 2005, 12:39

#30

Post by Raja Chandra » 19 Jan 2007, 22:42

Installation of Mysore Vasudevacharya's bust.

Read

http://starofmysore.com/main.asp?type=specialnews

( special features dated 19-1-2007)
0 x

meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#31

Post by meena » 02 Dec 2007, 12:29

----
Last edited by meena on 06 May 2008, 04:07, edited 1 time in total.
0 x

rshankar
Posts: 13362
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 582
x 158

#32

Post by rshankar » 02 Dec 2007, 19:48

Absolutely wonderful! Meena, Thanks!
0 x

kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#33

Post by kmrasika » 03 Dec 2007, 12:12

Per krishnaa's request, here are six of the twelve of the twenty-four songs on the corresponding names of vishNu beginning with kEShava. I'll post the remainder six I have in a due time. I guess I misspoke abou the song on nArasimha. The bEgaDa piece is the correct one in this series.


rAga: AbhOgi tALa: caturaShra rUpaka

p. sangkarshaNa mAmpAlaya pangkajanayana kr.pAlaya
a. pangkajabhava vinuta caraNa langkAdhipa haraNa nipuNa
c. bhAsura Shara kAruNyakadhara ShAhata khara mukha niShicara
kOsalanr.pa varakumAra vAsavAdi pAlanapara
shrI samEta pItAmbara dAnavarya mangaLakara
bhAsamAna muraLIdhara vAsudEva dAmOdara

rAga: kIrvANi tALa: caturaShra tripuTa

p. praNamAmi ShrI pradyumnamahaM guNapUrNa majArcita nigrahaM
a. tr.Nabindu muniDhita nigrhaM raNadhIra marAtimatApahaM
c. bhAsurAngadAdi nibhAshitaM bhAsamAna manjuLa kEShajAtaM
dAsavArthinutaM dayayAnvitaM vAsudEva mibhEndrasu vanditaM

rAga: sAranga tALa: trayaShra rUpakaM

p. aniruddha mAShrayE munivarya vinutaM
a. animitaujandhumaja manilAtmajanutaM vinivEshatApAnga vanitAbhilashitaM
c. dyOvahinIjanaka divyAmbuja padaM jaivAtr.kAsya majadevESha varadaM
ShrI vAsudEva mibha kaivalya nukhadaraM nEvAparOyadi talai vAbhi matadaM


rAgaM: sAvEri tALa: caturaShra rUpakaM

p purushOttama mAMpAlaya vAsudEva karuNAkara kamalanayana dEva dEva
a. garuDadhvaja bhArgavISha sarasijabhava puruhArAtAdi mavanditAmitavibhava
c. bhujagAcala vAsanirata suguNabharita gajapAlaka nASharahita Shubhada carita
nijadAsanutAbhilashita maNibhUshita rajanIShamukhAngadayuta daSharathasuta

rAga: aThANA tALa: caturaShra trpuTa

p. bhajAmi santatamadOkshamajaM ShubhacaritaM vAsudEvaM
gajEndrapUjita padAmbujaM guNabharitaM kEShavaM
a. ajAdi nirjaravinutaM bhr.tanijAShritAkhala yAdavaM
prajAnga nArvitadr.ShaM ShaShimukha majAmiLa varadaM amitasivibhavaM
c. muraLininAda parimauhita mr.gapaShugaNaM munivara SharaNaM
SharaShObhita nirupama marakata maNikangkaNaM bhavabhaya haraNaM
narakAsurAdi suraripu karikEnariNaM rukmiNI ramaNaM
varabhImapArtha pAncAlI hr.dayatOshaNaM dhr.tavibhAshaNaM

rAga: bEgaDa tALa: caturaShra tripuTa

p. manasA vacasA ShirasA niShaM bhajata dEva dEvaM sanakAdi munigaNa SharaNaM nArasimhaM vAsudEvaM
a. vanajAsanAdyabhi vandita varacaraNaM niMbha samudbhavaM dinarAja kOTisannibhaM hitahiraNyakaShipudAnavaM
c. karuNAnvitaM kalyANaguNa bharitaM SharaNAgata prahlAda pOshaNarataM
karirAja pAncAlImukha sutamindirApati magharahitaM
suraripu bhayAnakAdbhuta caritaM varadivyavibhUshaNa vilasitaM
0 x

krishnaa
Posts: 951
Joined: 13 Sep 2007, 20:22

#34

Post by krishnaa » 03 Dec 2007, 13:50

Kmrasika,
i literally have no words to thank you!
No problem with the mistake you made... :)
once again, thank you so much!!!

The kriti on Sankarshana has two names of Lord Rama.... how come? or does it refer to Lakshmana since he is the one who is considered to be ans Avatar of Adisesha who is also known as Sankarshana.
Last edited by krishnaa on 03 Dec 2007, 13:53, edited 1 time in total.
0 x

kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#35

Post by kmrasika » 06 Dec 2007, 10:37

rAga: pUrvikalyANi tALa: caturaShra tripuTa

p. bhAvayAcyutaM vAsudEvaM dEvakIkr.tanutiM kEShavaM
a. ShrIvaraM vAtasakaladAnavaM jIvanEtAramamita vibhavaM
c. vArijAsana mukhasuraninutaM vArirAShi Shayana magharahitaM
shUramakhalalOka saMpUjitaM bhUri kAruNyayutaM sucaritaM

rAga: kAnaDA tALa: khaNDa tripuTa
p. vAsudEvamaniShaM namAmyahaM bhUsurAdi nutapadAmbOruhaM ShrI
a. bhAsamAna maNibhUshitadEhaM ShrI samEta managhaM khagavAhaM ShrI
c. vAraNArti haraNaM suraSharaNaM nAradAdi munijana santOshaNaM
SharadEndu vadanaM bhr.tabhuvanaM mArajanaka mahipativara ShayanaM

rAga: cakravAka tALa: khaNDa tripuTa

p. janArdanaM samAShrayEhaM satataM svanAma kIrtana kr.tAdarajanahitaM
a. sanAtanAkhila munijanArcitaM dinAdhinAtha sannibhaM ShubhacaritaM
c. ramEShamajabhavEndrAdi vanditaM samIra susEvitaM guNabharitaM
samasta sundaramabhikhalAhitaM ShamAnvitaM vAsudEva magharahitaM

Audio (by sukanyA prabhAkar 4th entry under #16 cakravAham): http://www.sangeethapriya.org/~nanda/Me ... 3agni.html

rAga: kamAs tALa: caturaShra tripuTa

p. upEndramAShrayAmi santataM kr.pAlavAlaM indirApatiM
a. apAraprabhavaM sumabhAshitaM dvipArtiharaNaM ShrutibharIDhataM
c. vAsudEvamakhala lOkaSharaNaM vAsavAdi vanditavara caraNaM
bhAsamAna ShAradEnduvadanaM bhAsurAbjadaLu viShAlanayanaM

rAga: kEdAra tALa: caturaShra tripuTa

p. harE pAhimAM naraharE karAmbuja dhr.tagirE ShaurE
a. karIndra balidhruva varada murArE surEndra vandita pada kaMnArE
c. ShrI vAsudEva yAdava kulOdbhava dEvAdidEva mahAnubhAva
vAtr.kAnana jIvESha kEShava sEvAdhr.tAkhala dInALUbhAndhava

Audio(Item#2): http://www.sangeethapriya.org/~svasu/00 ... .R.Malini/

rAga: bEhAg tALa: caturaShra rUpaka
p. pAhi kr.shNa vAsudEva dEhisadgatiM mAdhava
a. IhitArtha suvibhava drOha kaMsahara kEShava
c. kandhavAhasuta pariShObhita bandhuramaNi bhUshaNaShata
gandhavAhasuta pUjita sindhuShayana suguNabharita
kunda kusuma suvirAjita mandahAsa suravandita
mandarAdri dharamuninata nandanandagOpasuta sucarita
0 x

krishnaa
Posts: 951
Joined: 13 Sep 2007, 20:22

#36

Post by krishnaa » 06 Dec 2007, 12:44

Thank you so much Kmrasika - for
the lyrics and the links to the audio. if some of the other kritis have been released please let me know.
i hope someone may be able to answer my queries on the kriti on Sankarshana.
0 x

kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#37

Post by kmrasika » 06 Dec 2007, 13:43

krishnaa wrote:if some of the other kritis have been released please let me know.
Well the pUrvikalyANi piece is featured in the Heritage of Mysore series on Vasudevacharya brought out by GITHAA series.

All the 200 compositions of Mysore Vasudevacharya have been recorded and published by vocalist RK Padmanabha's institution, Sharada Kala Kendra, under the heading of "Vasudeva Keerthana Manjari."
0 x

krishnaa
Posts: 951
Joined: 13 Sep 2007, 20:22

#38

Post by krishnaa » 06 Dec 2007, 17:36

Thanks once again Kmrasika!!! :)
0 x

meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#39

Post by meena » 07 Dec 2007, 02:49

"Vasudeva Keerthana Manjari."
I recall RC mentioning abt this here, is this the 20+ Vol?
0 x

kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#40

Post by kmrasika » 10 Dec 2007, 10:15

meena wrote:
"Vasudeva Keerthana Manjari."
I recall RC mentioning abt this here, is this the 20+ Vol?
21 to be exact. He has also printed the notations to accompany the renditions.
0 x

meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#41

Post by meena » 10 Dec 2007, 10:41

thanks krishna
0 x

prashant
Posts: 1647
Joined: 03 Feb 2010, 09:01
x 5

#42

Post by prashant » 10 Dec 2007, 12:05

Any idea how to purchase this Vasudevachar set? I am unable to locate a working telephone # for Sharada Kala Kendra. The ones I Googled do not work.
0 x

kmrasika
Posts: 1088
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 1

#43

Post by kmrasika » 10 Dec 2007, 12:29

Try www.rkpadmanabha.com. Let us know if CDs are available.
Last edited by kmrasika on 10 Dec 2007, 12:31, edited 1 time in total.
0 x

sriucl
Posts: 65
Joined: 12 Nov 2005, 16:52

#44

Post by sriucl » 13 Dec 2007, 16:47

Thanks a lot for the lyrics,kmrasika.

Can anyone help with the lyrics for 'Girija Ramana' in Gambeera Nattai.

Thanks
0 x

ashok madhav
Posts: 1
Joined: 13 Jan 2008, 13:51

#45

Post by ashok madhav » 13 Jan 2008, 17:16

The photo is not Mysore Vasudevacharya at all. I am positive. I am sorry to say this. I am not sure of the identity of this person.
0 x

swaralaya
Posts: 5
Joined: 21 May 2008, 16:42

#46

Post by swaralaya » 21 May 2008, 16:44

Hi

Does anyone have lyrics to the following composition of Sri Mysore Vasudevacharya

jaya jaya madhava - Jayantasri
mama hrudaye - reeti gowlai
govindam bhajare mana - Kapi

Thanks!
0 x

Lakshman
Posts: 11264
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 43

#47

Post by Lakshman » 21 May 2008, 22:17

mama hrdayE. rAgA: rItigauLa. k/tripuTa tALA.

P: mama hrdayE vihara dayALO krSNa mandaradhara gOvinda mukunda
A: manthadAma su-virAjita shrI krSNa mandahAsa vadanAravinda nayana
C: yadukula vAridhi pUrNa candra vidura vanditapAda guNasAndra
madana janaka shrIkara mahAnubhAva sadaya hrdaya shrI vAsudEva

Where did you hear about the other two songs?
0 x

mnsriram
Posts: 418
Joined: 02 Feb 2010, 21:59
x 1

#48

Post by mnsriram » 21 May 2008, 23:47

gOvindam bhajarE mana
bhavasAgara tArakam harim ||

gOvindEti sadA chintyam
nityAnanda phalapradam
avyAjEna yE bhajanti
tESAvaSyO bhavEdarikI ||

nijabhakti sowbhAgya bharitO
bhaktavatsalam gOvindam
bhagavantam vEda vEdyam
bhavAri pUjitam vAsudEvam ||

Please correct the lyrics if required. Wrote it down from this link
http://www.culturalco-operation.org//up ... io1Path.rm
sung by Manorama Prasad
0 x

swaralaya
Posts: 5
Joined: 21 May 2008, 16:42

#49

Post by swaralaya » 22 May 2008, 18:33

Wow! Thanks so much...
0 x

swaralaya
Posts: 5
Joined: 21 May 2008, 16:42

#50

Post by swaralaya » 22 May 2008, 18:42

I am also looking for Narayana Teerthar's

jaya jaya durge jitavairi varge

Thanks!
0 x

Post Reply