Reference: Karnatic sangItam Composers / mudrA

Carnatic composers (other than performing vidwans)
Locked
meena
Posts: 3326
Joined: 21 May 2005, 13:57

#1 Reference: Karnatic sangItam Composers / mudrA

Post by meena » 29 Apr 2006, 02:32

karnAtic sangItam Composers / mudrA - ankita

A

A. praNatArthiharan
A. sampat
A. satyanArAyaNamUrti
A. S. lakshmi ammAL
A. S. panjcApakESa ayyar (1916-??)
A. V. kRshNamAcAr
abhayAmbikA
abhirAma bhaTTar (1859-1919)
acalAnanda dAsa - acalAnanda viThala (1850-1902)
acyuta dAsar (b. 1850)
Adi SankarAcArya (c. 805-837)
adipuDi sOmanAtha rAu
agastyar
akka mahAdEvi (12th-13th century)
akkuL swAmi
AlattUr vijayakumAr
AlattUr venkaTESa ayyar
amara nAarAyaNa
ambi dIkshitar (1863-1936)
ambi SAstri
ambujam kRshNA (1917-1989)
ammAcattiram kaNNusAmi piLLai (1869-1923)
Anai-ayyA (Brothers) - umAdAsa (19th century CE)
Anai vaidyanAtha ayyar
anantabhArati (1845-1905)
anayampaTTi AdiSEsha ayyar
ANDAL (c. 716-732)
ANDavan piccai (1899-1988)
aNNAmalai reDDiyAr - aNNAmalai (1865-1891?)
aNNAswAmi SAstri (1827-1900)
aNNUr S. kRshNamUrti
appayya dIkshitar (1554-1626)
aRindArkkiniyanAr (15th century CE)
ariyakkuDi rAmAnuja ayyangAr (1890-1967)
aru gOpAlan
aruLavan
aruNAcala aNNAvi
aruNAcala kavi (1711-1788)
aruNagirinAthar (1480-1600)
aShwathAmA
aShok R. mAdhav - bharaNi
aShok subramaNiyam
asuridAsan
(AtmA) K. venkaTrAman (aka. K. R. AtmanAthan)
avvaiyAr

B

B. candraSEkhara SAstri
B. rAjam ayyar (b. 1922)
B. subbA rAu - nAgapura, nAgapurISa (1894-1975)
B. K. padmanAbha rAu
B. V. rAman & B. V. lakshmaNan (b. 1921) (B. V. lakshmaNan d. 1999)
B. V. bAlasAi
bAluswAmi dIkshitar (1786-1859)
baLLAri rAjArAu
baLLAri SEshagiriAcAr - viSEsha
bengaLUru S. mukund
bengaLUru nAgarAj - mInAkshIsuta (1922-1974)
bengaLUru nAgaratnammA (aka. naraharidAsa) (1878-1952)
bengaLUru rAmamUrti
bhadrAcala rAmadAsu - bhadrAdrivAsa, bhadrAcala, bhadrAdri or bhadragiri (1620-1688)
bhAgavatula venkaTarAmayya
bhAratidAsan
bhAskara sEtupati
biDAram kRshNappa - SrI kRshNa (1866-1931)
bobbili mahArANi
bOdhEndraswAmi (1610-1692)
brahmAnanda
bUdattAzhwAr


C

C. rAjagOpAlAcAri (aka. rAjAjI) (1878-1972)
C. rangayya - ranga
C. SrInivAsa ayyangAr
C. venkaTnArAyaNAcAr
C. S. kRshNaswAmi ayya - SrIkRshNa (1840-1900)
C. S. SivarAmakRshNa bhAgavatar (1888-1965)
C. V. padmanAbhan
CALCUTTA K. S. kRshNamUrti (1921-1999)
candraSEkhara saraswati (1894-1994)
cAyA swAmi
cembai nArAyaNa bhAgavatar
cembai nArAyaNaswAmi
cennakESavayya (1895-1984)
ceyyUr cengalvarAya SAstri - cengalvarAya (1810-1910)
cidambaram rAjagaNESa dIkshitar
cidambaram S. naTarAjasundaram piLLai (aka. C. S. naTarAjasundaram piLLai) (1869-1938)
cinnaswAmi dAsar (1828-1881)
cinnaswAmi dIkshitar - nArAyaNa dAsa (1778-1823)
cinnaswAmi SAstri
cinnI kRshNa dAsar
citravINa N. ravikiraN - ravi-SaSi (b. 1967)
cittUr subramaNya piLLai (1898-??)

D

D. kRshNa SAstri
D. kRshNaswAmi ayyangAr
D. paTTammAL
Dr. brEzil subramaNiyam
Dr. rukmiNi ramaNi
Dr. K. OmanakuTTy
Dr. S. rAmanAthan (1917-1988)
Dr. S. venkaTasubramaNya ayyar
Dr. V. rAghavan
dakshiNAmUrtiswAmi
dAsappadAsa
dAsu SrIrAmulu (1846-1908)
dattAtrEyaswAmi
dayAnanda saraswati (b. 1930)
dESika vinAyakam piLLai (1876-1954)
dEvarAya swAmigaL
dEvEndranAthar
dhanala dEvarAjadAsa
dharmapuri subbarAyar - dharmapurISa (19th century CE)
doDDi sudhAbAyi
Dokka SrIrAmamUrti
duraiswAmi ayyangar
duraiswAmi kavirAyar

E

E. kRshNa ayya (1897-1968)
E. S. SankaranArAyaNa ayyar
E. V. rAmakRshNa bhAgavatar (aka. SengOTTai) - gOpAla dAsa

F

Fiddle cidambaram ayyar
Fiddle kRshNaswAmi ayyar
Fiddle nIlamEgham piLLai
Fiddle ponnuswAmi piLLai (1879-1929)
Flute H. narasinga rAu
Flute K. R. gaNapati

G

G. harisundar
G. rAmanAthan
G. SrInivAsan (aka. dAtuk)
G. N. nAgamaNi SrInAth - sunAda
gaNa narEndranAth
gaNapatirAman
gaNapati saccidAnanda swAmi
garimeLLa narasimha rAu
gaurISankar stapati
ghanam kRshNa ayyar - subramaNya, muttukkumAra, vElava (1790-1854)
ghanam sinnayya - mannAruranga (18th century CE)
giDugu lakshmIkAntamma
girirAja kavi (17th century CE)
gOmati rAmasubramaNiyam
gOpAla dAsaru - gOpAla viThala, venkaTakRshNa (1722-1762)
gOpAlan nAyar
gOpAlakRshNa bhArati - gOpAlakRshNa, bAlakRshNa (1811-1896)
gOvindAcArya (18th century CE)
gOvinda Sivan
gOvindaswAmi ayyA (1680-1710)
gOvindaviThaladAsa
guDalUr nArAyaNaswAmy bAlasubramaNiyam (1910-1965)
guhan
guNamkuDi mastAn
guru pUrNAnanda
guru surajAnanda

H

H. yOganarasimham - dEva, dEva vandita, dEva kavi etc. (1897-1971)
H. H. candraSEkhara saraswati swAmigaL or kanjci paramAcArya (1884-1994)
H. H. jayacAmarAja C. wodeyAr - SrIvidyA, nAgalinga (1919- 1974)
haimavati tyAgarAjan
harappanahaLLi bhImavva - bhImESa kRshNa
harikESanallUr muttayya bhAgavatar - harikESa (1877-1945)
hari sundarESwara Sarma
heLavanakaTTe giriyamma - heLavanakaTTe ranga, heLavanakaTTe venkaTa
honnappa bhAgavatar (1915-1992)

I

iDaikkaTTu siddar
iLangO aDigaL (3rd century CE)
indirA naTESan - jyOtirmaya
indirA SrInivAsan
iraiyimman tampi - padmanAbha (same as swAti tirunAL mudrA) (original name was iravi varman) (1782-1856)

J

jagannAtha ceTTi
jagannAtha dAsaru - jagannAtha viThala (1728-1809)
jagannAtha paNDitar
janArdhanaswAmi
jayadEva gOswAmi - jayadEva (1101-1173)
jn~AnAnanda tIrtha


K

K. muttukumAraswAmi varagUr
K. ponnayyA piLLai (1888-1945)
K. rAjArAm
K. sOmu
K. SrInivAsa ayyangAr
K. vIramaNi (b. 1936)
K. C. kESava piLLai (1868-1914)
K. J. yEsudAs (b. 1940)
K. M. soundaryavalli (1914-1994)
K. N. danDAyudhapANi piLLai (1921-1974)
K. P. maNi bhAgavatar
K. R. kEdAranAthan
K. S. kRshNamUrti (1914-??)
K. S. nArAyaNaswAmi (1916-2001)
K. S. raghunAthan
K. V. mAveLLikkara
K. V. nArAyaNaswAmi (1923-2002)
K. V. SrInivAsa ayyangAr
kaDigai mUkkup pulavar (19th century CE)
kaDalUr subramaNiyam
kaDuvEli siddar
kALahasti vINai venkaTasAmi
kalaikkUttan
‘kalki’ R. kRshNamUrti (1899-1954)
kaLLal rAmanAthan
kalliDaikuricci Sankaran
kalliDaikuricci rAdhAkRshNan
kalyANapuram ArAvamudan
kalyANi varadarAjan - kalyANi
kAmakOTi SAstri (19th century CE)
kAmAkshidAsar
kamalA kRshNamUrti
kambar
kanaka dAsaru - AdikESava, kAginele vElApuri kESava, kAgineleyAdi kESava, kAginele kESava,vElApuri kESava, bADada AdikESava (1508-1606)
kandasAmi pulavar
kandadEvi S. azhagiriswAmy (1925-2000)
kaNNadAsan
kaNNan ayyangAr
kAraikkuDi rAjAmaNi ayyangAr
karigiri rAu
karUr quarTeT (garbhapurivAsa) - garbhapurISa (pedda dEvuDu venkaTasubbayya (1860-1887), cinna dEvuDu kRshNayya 1861-1901,karUr cinni swAmi (1888-1967) & their cousin dakshiNAmUrti SAstri (not known) were the joint composers of garbhapuri kRtis).
kArvETinagar gOvindasAmayya
kastUri ranga
kAvaccEri SrI kRshNa harihara Sarma
kavi kunjara bhArati - kavi kunjara (1810-1896)
kavi mAtRbhUtayya (18th century CE)
kavi ponmuDiyan
kavi tamizhmuDi
kESavadAs
kESavAnanda bhArati
kiLimanUr mAdhava wARiyar
kiLimanUr rAja rAjavarma koithAmpurAn (aka. cherunni/ karIndran) (1812-1845)
kirikkaTTu gOpAla piLLai
kOci manavikraman ETTan tampurAn (1845-1915)
koDuganallUr kunjikuTTan tampurAn (1866-1903)
koLLEgAl R. subrahmaNyam
kottavAsal venkaTarAma ayyar - venkaTESa
kOTTayam kEraLa varma (1645-1696)
kOvai subri
kOvaNaswAmi ayya (1680-1710)
kOyimbattUr tAyi (1827-1917)
kRshNa ayyar
kRshNadAsan
kRshNaprEmaswAmi
kRshNaswAmi
kshEtraj~na (aka. kshEtrayya) - muvvagOpAla (1600 -1680)
kudambai siddar
kulaSEkhara AzhwAr (c. 750-850)
kumAramangalam SrInivAsarAghavan
kumAran
kumAri C. suguNa
kumbhakONam T. P. kailAsam
kunjan nambiyAr (1705-1770)
kunRakkuDi kRshNa ayyar (1816-1889)
kunRakkuDi venkaTrAma ayyar (1850-1902)
kuppayya piLLai
kuppuswAmi ayya
kUrainADu naTESa piLLai (aka. K. naTESa piLLai)
kuTTamuttu
kuTTi kunju tangacci (1820-1904)

L

lakshmi kRshNa - lakshmi
lakshmi rAjAngam - SrI rAjapatni
lakshmIkAnta mahArAja
lAlguDi G. jayarAman (b. 1930)
lAlguDi V. R. gOpAla ayyar (1900-1979)
lalita navile
lalitA SivakumAr
lalitAdAsar - lalitA (20th century)
lakshmaNAcAr
lingappa nAyDu
lingarAja arasu

M

M. aruNAcalam piLLai
M. bAlamuraLIkRshNa - muraLi muraLiravaLi, muraLigAna, bAlamuraLi etc. (b. 1930)
M. cinnaswAmi mudaliyAr
M. jayacandran
M. kASInAthayya
M. mAriyappa swAmigaL
M. rangaswAmi piLLai
M. A. venkaTESwaran
M. B. SrInivAsan
M. D. rAmanAthan - varadadAsa (1923-1984)
M. M. danDapANi dESikar (1908-1972)
M. P. Sivan
M. S. bAlasubrahmaNya Sarma
M. S. kRshNa ayyar (aka. mIsu kRshNa ayyar) - mIsukRshNa (1872-1940)
M. S. SrIrAm
M. S. subramaNiya ayyar
maddUri sAmbayya
madhurakavi (18th century CE)
madhurakavi AzhwAr
madhurakavi bhArati
madhvAcArya
madurai sOmasundaram
madurai G. S. maNi (rAjApUjitar)
madurai N. kRshNan (b. 1928)
madurai N. SrInivAsan
madurai T. kRshNan
madurai T. SrInivAsan
madurai T. N. SEshagOpAlan (b. 1948)
madurai V. kRshNaswAmi
mahA vaidyanAtha ayyar - guhadAsa (his elder brother rAmasAmi Sivan used the same mudrA) (1844-1893)
mahAkavi kuTTamat kanniyUr kunjikRshNa kurup (1880-1942)
mahArAja of eTTayApuram (aka. kumAra eTTEndra/eTTappa mahArAja) (b. 1882)
mahArAjapuram santAnam - mahArAjan (1928-1992)
mahipatidAsaru - mahipati alone or with various prefixes such as putra, narakITa etc.
maisUru celuvarAyaswAmi (1901-1988)
maisUru sadASiva rAu - sadASiva (1800-1870)
maisUru vAsudEvAcAr - vAsudEva (1865-1961)
maisUru vINe venkaTagiriyappa (1887-1952)
maisUru T. cauDayya - trimakuTa (1895-1967)
maisUru V. rAmaratnam
mallAdi padmAvati
mAmbazhakkavirAyar
mAmbazham venkaTavaradadAsar
mAnambuccAvaDi venkaTasubbayyar - venkaTESa (19th century)
mANikkavAcakar (14th century CE)
mangaLam gaNapati - mangaLam
mannArguDi nAganAtha ayyar
mannArguDi rAjagOpAla ayyar
mannArguDi sAmbaSiva ayyar
mArimuttAp piLLai - tillai (1712-1787)
mArgadarSi SEshayyangAr - kOSala (17th century)
marudanallUr sadguruswAmi (1777-1817)
marungapuri gOpAlakRshNa
mAtRbhUtayya - triSara girISa (18th century CE)
mAvellikkara R. prabhAkara varma
mAyuram gOvindarAja piLLai (1911-1979)
mAyuram vEdanAyakam piLLai - vEdanAyakan (1826-1889)
mAyuram T. R. viSwanAtha SAstri - viSwam and a few vEdapuri (1893-1958)
mazhavai cidambara bhArati - cidambara (18th century CE)
mElattUr venkaTrAma SAstri (19th century)
mELattUr vIrabhadrayya - acyuta and unnatapurISa
mEpattUr nArAyaNa bhaTTADrI
mInAkshIsundaram piLLai (1894-1949)
mIsu kRshNa ayyar - mIsukRshNa (1872-1940)
mitran nambUdirippAd
mOhana dAsaru - mOhana viThala (1728-1751)
muddu venkaTamakhi
mukkavaikkal kRshNa mArar
mukkOla mArar cembai nArAyaNa bhAgavatar
mUkkUr SrInivAsAcAriar
munipalle subrahmaNya kavi (1730-1780)
murugadAsar (aka. danDapANi swAmi)
muttu naTESar
muttuswAmi dIkshitar - guruguha (1775-1835)
muttuswAmi mudaliyAr
muttutANDavar (1560-1640??)
muvvanallUr sabhApati Sivan (aka. sabhApati M. Sivan) - rAjagOpAla, mannArugOpAla (19th century)

N

N. kOTISwara ayyar - kavi kunjara dAsa (1869-1938)
N. kRshNaswAmi
N. muttukkavirAyar
N. muttuswAmi kavi
N. muttuvIra kavi
N. rAmaccandran nAyar (aka. tuLasIvanam) - tuLasI, vana tuLasI, kanana tuLasI (1939-??)
N. ramaNi
N. C. kRshNamAcAryulu
N. C. mOhanakRshNa
N. C. pArthasArathi
N. C. SrIrAmAcAri
N. S. cidambaram (b. 1925)
N. S. rAmaccandran
nAdamuni paNDitar
nAgarkoyil kalyANakuTTi ammAci (1839-1903)
nAmakkal narasimha ayyangAr
namaScivAya pulavar
nammAzhwAr (c. 815-833 ??)
narahari tIrtha (1242-1333)
narasimha bhArati
narasimhan
narasinga viThaladAsa
nArAyaNa dAsa
nArAyaNa tIrtha - nArAyaNa tIrtha (1580-1680)
nArAyaNaswAmi ayyA
naTanagOpAlanAyaki
naTanagOpAlaswAmi
nerUr SrInivAsAcAr (1890-1950)
nigamanta mahAdESikan
nijaguNa SivayOgi - Sambhulinga
nIlA rAmamUrti (b. 1923)
nIlakanTha Sivan - nilakanTha dAsa (1839-1900)
nirguNa SivayOgi
niTTala prakASa dAs
nUkala cinna satyanArAyaNa

O

ogirAla vIrarAghava Sarma - rAghava, gnAnAnanda, dEvIgAnasudhA (20th century)

P

P. bhAskaran
P. SAmbamUrti (1901-1973)
P. SAntakumAri
P. vajravElu mudaliyAr
P. K. rAjagOpAla ayyar (1913-1990)
P. T. narasimhAcAr
paccimiriyam AdiyappayyA (18th century CE)
padmA vIrarAghavan
padmacaraN (aka. A.V. kRshNamAcAr)
padmAvati ammAL
paidAla gurumUrti SAstri - gurumUrti (8th century CE)
pAlakkADu paramESwara bhAgavatar (1815-1892)
pAlakkADu SomESwara bhAgavatar
pallavi doraiswAmi ayyar - subramaNya (1782-1816)
pallavi gOpAla ayyar - venkaTa (1790-??)
pallavi SEsha ayyar - SEsha (1842-1905)
pallavi subbayya bhAgavatar
pallavUr maNi ayyar
pAmbATTi siddar
panjcApakESa bhAgavatar
panjcApakESa SAstri (1868-1924)
pApanASa mudaliyAr - pApanASa (18th century CE)
pApanASam Sivan - rAmadAsan (1890-1973)
paramESwara bhAgavatar (1815-1892)
parAnkuSa dAsa
paTNam subramaNya ayyar - venkaTESwara, Adi venkaTESwara, varada venkaTESwara,SrI varada venkaTESwara or venkaTESa (1845-1902)
paTTAbhirAmayya (aka. tirupati vidyAla nArAyaNaswAmi nAyDu or paTTAbhirAma rAu) - garapurISa (ca.1863)
pattamaDai kRshNa ayyar
paTTinattAr (aka. paTTinattup piLLaiyAr)
pazhani subramaNya bhAgavatar
pazhedaTTu Sakaran nambUdiri
pedda dAsari (17th century CE)
periyasAmi tUran (1908-1987)
periyAzhwAr (c. 700-750)
pEyAzhwAr (7th century CE)
piLLai perumAL (19th century CE)
pittukkuLi murugadAs
pollavaramuvaru
poygaiyAzhwAr
prabhAkara sEtupati
praNESaviThaladAsa
prasanna venkaTa dAsar - prasanna venkaTa
prayAga rangadAs
Prof. R. SrInivAsan
prEmaviThaladAsa
pudukkOTTai gOpAlakRshNa
pudukkOTTai kRshNamUrti
puliyUr doraiswAmi ayyar (1865-1926)
punitaSrI
purandaradAsa - purandara viThala (original name was SrInivAsa nAik) (1484-1564)
pUntanam nambhUdiri

R

R. candraSEkharayyA (b. 1914)
R. naTarAjan
R. pArthasArathi ayyangAr
R. SrInivAsan (aka. nAdOpAsana)
R. sundaravalli ammAL
R. venkaTasubbayyA
R. viSwESwaran
R. K. padmanAbha - padmanAbhadAsa
R. K. sUryanArAyaNa - harapurISa, tripurasundari
R. N. doreswAmi - lakshmIramaNa (b. 1916)
R. N. SrIlata - kESava
rAdhA hari
rAdhA pArthasArathi
rAdhAkRshNadAsa
rAghavEndrAcAr
rAghavEndra swAmi
rAghavEndra tIrtha/viThala - dhIra vENu gOpAla
ragOttamaswAmi
rAjalakshmi paramESwaran
rAjam Sarma
rAjam sItArAm
rAjayOgi
rAjI nArAyaN (b. 1931)
rAjESwara rAu
rALLapalli anantakRshNa Sarma (1893-??)
ramA rAjan
rAmaccandra ayyar
rAmaccandra kavi
rAmakavi
rAmakRshNan
rAmalinga sEtupati
rAmalinga swAmi (1823-1874)
rAmamAtya (ca. 1550)
rAmaAnanda yatIndra
rAmanAthan ceTTiyAr (1887-1961)
rAmanAthapuram C. S. SankaraSivan
rAmanAthapuram (pUcci) SrInivAsa ayyangAr - rAmanAthapura & SrInivAsa (1860-1919)
rAmAnujAcAryAr
rAmapanivadan
rAmaswAmi dIkshitar - venkaTakRshNa (1735-1817)
rAmaswAmi Sivan - guhadAsa (1839-1897)
ranganAthaswAmi
ranganAyaki ammAL
rangaswAmi pArthasArathi
rANi lakshmI bAi (1848-1901)
ratnAkara tIrtha
rAu sAbih Dr. abrAham paNDitar (aka. abrAham paNDitar) (1860-1919)
rudrapaTNa venkaTarAmayyA - dharmapuri
rukmiNi bAi tamburATTi (18th-19th century)


S

S. ArAvamudacAariAr
S. hariharan
S. jagannArAyaNan
S. kalyANarAman (aka. tanjAvUr S. kalyANarAman) (b. 1930)
S. mAralingam
S. naTESa piLLai
S. paSupati
S. pinAkapANi (aka. SrIpAda pinAkapANi) (1913-??)
S. rAjESwari
S. rAmanAthan (1917-1965)
S. SrInivAsa ayyangAr
S. vEmbu
S. V. venkaTarAman
sabhApati mudaliyAr
sadASiva brahmEndra - paramahamsa or hamsa (1560-1662)
sAm S. dAsan
sAmbaSiva ayyar
sAmi naTTtuvanAr
SankardAs swAmigaL (1867-1922)
SAntA rAdhAkRshNan
SAradA naTarAjan
sArangapANi - vENugOpAla (17th century CE)
SaTkAla narasayya
sAttUr karpagam
sAttUr krRshNa ayyangAr
sAyidAsan
sElam ISwar
sembanArkOyil shaNmugam
sEtu mAdhava rAu
shaDkAla gOvinda mArar (1798-1843)
shAhAji mahArAja (1684-1712)
shaNmukham
shErtalai gOpAlan nAyar
silOn rAmaccandran
sItArAmayyA
Sivakkozhundu dESikar (19th century CE)
SivanAmayOgi
SivarAman
SivaSakti
SivaswAmi ayyar
SObhanAdri
SonTi venkaTasubbayyA (18th century)
spencer R. vENugOpAl
SrIdharaviThaladAa
SrImati sEtumAdhavan
SrInivAsa ayyar
SrInivAsAcAriyAr
SrIinivAsavaradAcAriyAr
SrInivAsayyA
SrIpAda pinAkapANi (1913- ??)
SrIpAdAja tIrtha - ranga viThala
SrIpAdarAyaru (aka. lakshmInArAyaNa tIrtha) - rangaviThala (13th century CE)
SrIrAmacandra mUrti SishTla
SrIrAmayyA
SrIranga panjcaratnam
SrIrangadAsar
SrIrangam rangaswAmi piLLai
SrIshaviThaladAsa
subramaNya bhArati (1882-1921)
subramaNya naTTuvanAr
subbarAma ayyar - muttukumAra (1860-??)
subbarAma bhAgavatar
subbarAma dIkshitar (1839-1906)
subbarAya SAstri - kumAra (1803-1862)
subbarAyan
Suddha satvAnanda
suddhAnanda bhAratiyAr
suguNA purushOttaman
sulOcanA paTTAbhirAman
sundaraja
sundaram yOgAcArya
sundaramUrtinAyanAr (8th century CE)
suradhA
surapurada Ananda dAsaru (aka. R. S. GururAjAcAr) - kamalESa viThala (1780-??)
swAmi abhEdAnanda
swAmi brahmAnand
swAmi haridAsgiri
swAmi SaravaNabhavAnanda
swarNa venkaTESa dIkshitar
swAti tirunAL rAma varma - padmanAbha and its synonyms (kamalanAbha, jalajanAbha etc.) (1813-1847)
swayamprakASa yatIndra
SyAma SAstri - SyAma kRshNa (1762-1827)
SyAmasundaradAsa

T

T. calapati rAu
T. karuNayAnanda gnAna bhUpati
T. kshIrAbdhi SAstri
T. lakshmaNan piLLai (1864-1950)
T. narasimhadAsa (1750-1820)
T. singarAcArlu (1834-1916)
T. subbarAma bhAgavatar
T. vaidyanAtha ayyar (1854-??)
T. vaidyanAtha bhAgavatar (aka. tirugOkarNam vaidyanAta ayyar)
T. venkaTadAsa
T. venkaTasubramaNya SAstri
T. A. dhanapANDiyan (b. 1921)
T. A. sambanda mUrti
T. A. subramaNya ayyar
T. G. kRshNa ayyar - lalitAdAsar
T. G. lingappA
T. K. gOvinda rAu (b. 1929)
T. K. rAmaswAmi ayyangAr
T. K. rangAcAri (1912-1974)
T. M. saundararAjan
T. M. tyAgarAjan (aka. tanjAvUr tiyAgarAjan)
T. N. bAlA
T. N. SEshagOpAlan
T. N. swAminAtha piLLai
T. R. mahAlingam (1926-1986)
T. R. subramaNiyam
T. R. vaidISwaran
T. S. bAlayyA
T. S. kalyANasundaram piLLai
T. S. lOkAmbAL
T. V. gOpAlakRshNan
T. V. lakshmInarasimhan
T. V. venkaTrAma ayyar
T. N. C. nArAyaNAcArya
tacchUr singarAcharlu brothers (c. 1834-1916)
Tafe mahAdEvan
“Taigar� varadAcAriyAr - tyAgarAja??? (1876-1950)
tALLapAka annamAcArya - venkaTAcala, venkaTAdri,vEnkaTagiri, venkaTESa, tiruvenkaTa (1408-1503)
tALLapAka cinnaNNa
tamizh isai maNi
tamizhannaidAsan
TaNDalam rAmaccandra rAu
tanjAvUr marAtta compOsers
tanjAvUr quarTeT - (cinnayyA (b. 1802), ponnayyAh (1804-1864), SivAnandam (1808-1863), vaDivElu (1810-1847) )
tanjAvUr mAriappaswAmi
tanjAvUr Sankara ayyar (b. 1924)
tarangambADi panjcanada ayyar (20th century)
tAyumAnavar (1705-1742)
tenmaDam narasimhAcArlu
timmaNNadAsa
tiruvanandapuram kshErAbdhi Sastri
tirucci brothers
tirucci G. tiyAgarAjan
tirugOkarNam subbayyar
tirujn~Anasambandar (7th century CE)
tirukkOTTiyUr nambi
tirumangai AzhwAr (c. 716-821/ 750-800)
tirumazhisai AzhwAr
tirunAvukkarasar (aka. appar) (7th century)
tirunelvEli vengu bhAgavatar (1854-??)
tirupati nArAyaNaswAmi nAyuDu (aka. tirupati vidyAla nArAyaNaswAmi nAyDu) - tirupati venkaTESA
tiruppazhanam panjcApakESa SAstri
tiruppaNAzhwAr
tiruvArUr aNNAsAmi naTTuvanAr
tiruvArUr muttuswAmi naTTuvanAr
tiruvArUr rAmaswAmi piLLai
tiruvisainallUr venkaTarAma ayyar
tiruvoRRiyUr tyAgayya - gOpAladAsa (1845-1917)
tODi sItArAma ayyar (aka. pallavi sItArAma ayyar)
toNDaraDippoDi AzhwAr
trikUDa rAsappa kavirAyar
trivandrum bEbi
tuLasIvanam (1939-??)
tuRaiyUr rAjagOpAla Sarma
tyAgarAja - tyAgarAja (1767-1847)

U

U. venkaTasAmi nAyDu
uDumalaippETTai nArAyaNa kavi
upanishad brahmayOgin (1751-??)
UttukkADu venkaTa kavi (aka. UttukkADu venkaTasubbayyar) - venkaTa kavi (1700-1765)
uyyakkoNDAr

V

V. kRshNaswAmi
V. kumAraswAmi kavi
V. rAghavan (1908-1972)
V. rAmaccandra nAyDu
V. rAmaratnam (b. 1917)
V. rAmayyA
V. SrInivAsa rAu
V. subramaNiyam
V. A. daNDAyuda dIkshitar
V. P. SrIrAmayyA
V. R. gOpAla ayyar (aka. vAlADi rAdhAkRshNa gOpAla ayyar) (1900-1979)
V. S. gOmatiSankara ayyar (1907-??)
V. V. SrIvatsa
V. V. swarna venkaTESa dIkshitar (??- 2002)
vaDirAjaswAmi tIrtha - hayavadana (1484-1564)
vaidyanAtha SAstri
vaigalum gnAnaskandan
vaikunTha SAstri (18th century CE)
vaikunThadAsa
vAli
vallabhAcAryAr (1479-1531)
valsala SAstriyAr (1847-1916)
vAnamAmalai jIyar swAmi (1859-1915)
vAnambADi
vasantA SaravaNan - vasanta
vAsudEva kavi
vEdAnta dESikar
vEdanAyakam piLLai - vEdanAyakan (1826-1889)
vElutteri kESavan Asan
vEmbu ammAL
venkaTAdri SAma rAu
venkaTAdri swAmi (1806-1876)
venkaTagirinAthar
venkaTakavi
venkaTamakhi (1635-1660)
venkaranarasimhAcArya
venkaTanArAyaNAcArya (b. 1902)
venkaTaramaNa bhAgavatar
venkaTaviThaladAsa
venkaTESa ayyA (1630-1730)
venkaTrAman bAlu
vENugOpAla dAsaru - vENugOpAla viThala (18th century CE)
vidyAprassana tIrtha
vijayadAsaru - vijayaviThala (1682-1755)
vijayagOpAlaswAmi (18th century CE)
vINa kuppayyar - gOpAladAsa (1798-1860)
vINa nIlakanTha SAstri
vINa SivarAmayyA
vINa SrIrAmayyA
vINai A. sundaram ayyar (1913-1974)
vINai G. N. danDapANi (b. 1917)
viNai M. G. gourIkumAri
vINai bhairavamUrti
vINai rAmAnuja ayyangAr
vINai varadayyA (1877-1952)
vINai venkaTaramaNadAs
vINe kRshNamAcArya - padmapuridAsa, padmapurivarada & vEmanna (??- 1947)
vINe padmanAbhayya - padmanAbha and its synonyms (swAti tirunAL used the same mudrA)
vINe SEshaNNa - SeshadAsa, SEsha (1850-1926)
vINe subbaNNa - venkaTa (1855-1936)
vIrabhadrayyA (18th century CE)
vIra kEraLa varma (1645-1696)
viSAl sapuram
viSAlAkshi ammaL
viSwanAthan rAmamUrti
vyAsarAyaru/ vyAsarAja tIrtharu - siri kRshNa (1447-1539)

W

wAlAjApeTTai venkaTaramaNa bhAgavatar - venkaTaramaNa (1781-1874)

Y

yAzhppANam N. vIramaNi ayyar (1931-??)
yOgi nArAyaNa yatIndra
yOgIndradAsa

****

A compilation:

Lakshman Ragde, Dr. Sethuraman Subramaniam, Dr. Divakar Mantha, Dr. Shrikanth Murthy and Mrinalini Reddy.
0 x

Locked