Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK Sir

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
rohithc911
Posts: 21
Joined: 15 Sep 2010, 08:09

#1 Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK Sir

Post by rohithc911 » 30 Jun 2012, 22:21

Hello,

I am looking for lyrics and meaning of the song in Nattai by Dr. M. Balamuralikrishna Sir, "Gaana Sudha Rasa". Would greatly appreciate the help. Thank you.

Rohith
0 x

VikramK
Posts: 3
Joined: 20 Jun 2012, 00:36

#2 Re: Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK

Post by VikramK » 02 Jul 2012, 01:02

http://rasikas.org/forum_flux/topic9542 ... ishna.html

gAna sudhArasa. rAgA: nATa. Adi tALA.

P: gAna sudhArasa pAna niratam gAnam karOmi santatam sAma
A: shrI nAradAmshajam bhAratIya gAna lakSya
lakSaNa sampradAya samaskartAram krti kartAram
C: gAyaka jana bhujti mukti pradam dhyAyAmi dIna bAndhavam
sa ri ga ma pa dha ni saptasvara svarUpam tyAga brahmam muraLI
0 x

aaaaabbbbb
Posts: 1517
Joined: 31 Jan 2010, 14:19

#3 Re: Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK

Post by aaaaabbbbb » 02 Jul 2012, 04:23

A correction::
In C it is bhukti mukti pradam
0 x

Post Reply