Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
narayara000
Posts: 279
Joined: 13 Jul 2015, 06:59

#1 Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by narayara000 » 05 Aug 2017, 00:09

Hello, can I please have lyrics and translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti by Annamacharya, commonly sung in Rageshri?
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#2 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Lakshman » 05 Aug 2017, 01:18

rAdhA mAdhava. rAgA: rItigauLa / rAgeshrI. Adi tALA. Annamacharya.

P: rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi rati prEraNayA staha
virahatastadA vilasantau vihata grhashau vivashau tau
2: lajjA shabala vilAsa lIlayA kajjala nayana vikArENa
hajjAvya vahita hrdayArati sajjA sambhrama capalA jAtA
3: puratO yAntam puruSam vakulaihi kuraNTakairvA kuTajairvA
paramam praharati pascAlagrA giram vinApi vikirati mudam
4: hari sura bhUruhamArOhatIva caraNEna kaNTim sarvESTaya
parirambhaNa sampAdita pulakais-surucirjAtA sumalatikAva
5: vidhu mukha darshana vigalita lajjA tva dhara bimba phalamAshvAdya
madhurOpAyana mArgaNE kucau nidhi vaddatvA nitya mukhamitau
6: surucira kEtaka sumadala nakharair-varacubukam sA parivrtya
taruNima sindhau tadIyaTTagjala carayugaLam samsaktam cakAra
7: vacana vilAsaihi vashIkrtyatam niculakunja mAnitadEshE
pracura saikatE pallava shayanE racita rati kalArAgIyAni
8: abhinava kalyANAnjita rUpAvabhi nivEshasamyata cittau
babhUvatus-tatparau vEnkaTavibhunA sA tadvidhinA satayA
9: sa ca lajjA vIkSaNO bhavati tam kancabhara gandham ghrApayati
na calati cEmmAnavati tathApi kuca sangAdanukUlayati
10: avanata shira sAmyati subhagam vividhAlApair-vivashayati
pravimala kararuharacana vilAsair-bhuvanapatim tam bhUSayati
11: latA grhamElanam navasai katavaibhava saukhyam drSTvA
tatas-tatas-tarasAm ratikEli vratacaryAm tAm vAnchantau
12: vana kusuma vishadavara vAsanayA ghanasAra rajOgandhaishca
janayati pavanE sapadi vikAram vanitA puruSau janitAshau
13: Evam vicaran hElA vimukhaha shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati
0 x

Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#3 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 05 Aug 2017, 10:50

Lakshman-ji,
Looks like great amorous Sanskrit poetry. However I feel we should check the original Devanagari, I doubt many lines in terms of length and transcription.
0 x

Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#4 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 05 Aug 2017, 10:50

Duplicate
0 x


Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#6 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 05 Aug 2017, 14:12

Thank you, Pratyaksham Bala, that surely helps.

Yes, amorous poetry it is.

Still needs a lot of unravelling, and I will attempt it, over some time.
Our experts can throw much light.
0 x

aaaaabbbbb
Posts: 1530
Joined: 31 Jan 2010, 14:19
x 2

#7 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by aaaaabbbbb » 05 Aug 2017, 17:14

This is what I could transliterate from the TTD publication.

rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi* ratim* *prErayati sati*
*viharata* *stadA* *vilasantau* vihatagrihAshau* *vivashau** tau*
2: lajjA shabala vilAsa lIlayA kajjala nayana vikArENa
*hrijjAvyavahrta* [hita?]hrdayAratissajjA sambhrama capalA jAtA
3: puratO yAntam puruSam vakulaihi kuraNTakairvA kuTajairvA
paramam praharati *pascAllagnA* giram vinApi vikirati mudam
4: hari sura* bhUruhamArhativsya* caraNEna kaTim *samvESTya *
parirambhaNa sampAdita pulakais-surucirjAtA *sumalatikEva*
5: vidhu mukha darshana vigaLita lajjA tva dhara bimba *phalamAsvAdya*
madhurOpAyana *mArgENa* kucau nidhi vaddatvA nitya *sukhamitA*
6: surucira kEtaka sumadala nakharair-varacubukam sA parivrtya
taruNima sindhau *tadIyadrgjala* carayugaLam samsaktam cakAra
7: vacana vilAsair vashIkrtya tam niculakunja mAnitadEshE
pracura saikatE pallava shayanE racita rati *kalArAgENAna*
8: abhinava *kalyANAncita* rUpAvabhi *nivEshasamyuta* cittau
babhUvatu statatparau vEnkaTavibhunA sA tadvidhinA satayA
9: sa ca lajjA vIkSaNO bhavati tam *kacabharam* gandham ghrApayati
na calati *cEnmAnavatI* tathApi kuca sangAdanukUlayati
10: avanata shira *sApyati* subhagam vividhAlApair-vivashayati
pravimala kararuharacana vilAsair-bhuvanapatim tam bhUSayati
11: latA *grhamELanam* navasaikatavaibhava saukhyam drSTvA
tatastatsharasA kEli vratacaryAm tAm vAnchantau
12: vana kusuma vishadapara vAsanayA ghanasAra rajOgandhaishca
janayati pavanE sapadi vikAram vanitA puruSau janitAshau
13: Evam vicaran hElA vimukha- shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati

Hope this will be of some help.
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#8 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Lakshman » 05 Aug 2017, 17:29

Thanks R.Sachi, Pratyaksham Bala and Savitri for the corrections.
0 x

narayara000
Posts: 279
Joined: 13 Jul 2015, 06:59

#9 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by narayara000 » 06 Sep 2017, 10:35

Hello, can someone please translate pallavi, C1, and C13, which are most commonly sung please
0 x

Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#10 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:22

C1: gahanE dvAvapi gatvAgatvA rahasi* ratim* *prErayati sati*
*viharata* *stadA* *vilasantau* vihatagrihAshau* *vivashau** tau*
Furtively the two rendezvoused in secret
erotically impassioned
Moved about then, and enjoyed themselves,
Having forsaken their homes and thus helpless - both of them

Too rich an imagery. Will resume shortly
0 x

Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#11 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:51

rAdhA mAdhava rati caritamiti bOdhAvaham shruti bhUSaNam
Radha and Madhava's erotically sport will thus be narrated and worthy of being heard
0 x

Sachi_R
Posts: 510
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 2
x 10

#12 Re: Lyrics and Translation of rAdhA mAdhava rati caritamiti - Annamacharya please

Post by Sachi_R » 08 Sep 2017, 20:58

Evam vicaran hElA vimukha- shrI vEnkaTagiri dEvOyam
pAvana rAdhA parirambha sukha shrI vaibhava su-sthirO bhavati

I am doubtful about many words here.
What I can understand:
The one who contemplates thus
This is the lord of Sri venkatagiri
The sacred erotic sport of Radha's embrace
Will be firmly established in the glory bestowed by Lakshmi.
0 x

Post Reply