Page 1 of 1

#1 Mangalam sree rangadheesa lyrics

Posted: 26 Aug 2017, 05:26
by kumarmaly
Can anyone please post the lyrics for this song - Mangalam Sree Rangadheesha.

This is the same tune as Rara venu swarajathi in Bilahari.

A Youtube video is available but I couldn't transcribe the entire lyrics - https://www.youtube.com/watch?v=GzPzZBP1Y9Q

Thanks in Advance
Kumar

#2 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Posted: 26 Aug 2017, 17:16
by Lakshman
Corrections welcome:
mangaLam shrI rangadhIshA. rAgA: bilahari. Adi tALA.

P: mangaLam shrI rangadhIsha| mangaLa guNabhava tE sadA
A: mangaLam shrI rangadhIsha ranga nAyakI samEta
C1: nirupama karuNA varuNAlaya shrI dharaNikarA sArasa sEvita padA
2: bhUri lAvaNyA bhAvunaika sAmanyA tAraka sindhu kanyA
sarasija vadana sarasija nayanA sarasija caraNa
3: vara shankharadhAngayuga dhara sarasija bhavanuta padayugaLa
ravikula sam bhava raghu budhava sukarArcitha shabha vigrahA
4: pApaharA tApaharA pApa daityA samhArA
pAvanajAla purNObhaya kAvEri vihArA
sapta prakArAbhyantara samsthAnE satpraNavAkA hE
sarasija kudmala sadrushE vilasita para vAsudEva
5: hE garuDa khaga turangA paripAlita rangA paramamuni
hrudaya sarasA sArangA varadA bhayadA maradA navanutA
vairi madavibhangA nIla jaladi dEhA kSIra jaladi gEhA
dOSa virahita harE shESa shayana shaurE sadaya hrudaya

#3 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Posted: 28 Aug 2017, 07:54
by aaaaabbbbb
Some corrections::
: mangaLam shrI rangadhIsha| mangaLa guNabhava tE sadA
A: mangaLam shrI rangadhIsha ranga nAyakI samEta
C1: nirupama karuNA varuNAlaya shrI dharaNikarA sArasa sEvita padA
2: bhUri lAvaNyA *bhuvunaika* sAmanyA tAraka sindhu kanyA
sarasija vadana sarasija nayanA sarasija caraNa
3: vara shankarArdhAngayuga dhara sarasija bhavanuta padayugaLa
ravikula *sambhava* raghu *budha* *vasukarArcitha* *shubha* vigrahA
4: pApaharA tApaharA pApa daityA samhArA
pAvanajAla *pUrNAbhaya* kAvEri vihArA
sapta prakArAbhyantara samsthAnE satpraNavAkA hE
sarasija *kuTmala* sadrushE vilasita para vAsudEva
5: hE garuDa khaga turangA paripAlita rangA paramamuni
hrudaya sarasA sArangA varadA bhayadAmara dAnavanutA
vairi madavibhangA nIla jaladi dEhA kSIra jaladi gEhA
dOSa virahita harE shESa shayana shaurE sadaya hrudaya

#4 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Posted: 28 Aug 2017, 17:12
by Lakshman
Thanks.