sri thyagaraja ashtakam by Walajapet Venkataramana Bhagavatar

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
ajaysimha
Posts: 505
Joined: 19 Apr 2018, 18:16
x 1
x 5

#1 sri thyagaraja ashtakam by Walajapet Venkataramana Bhagavatar

Post by ajaysimha » 23 Jan 2019, 20:22

hello rasikas,

need lyrics for sri thyagaraja ashtakam/ sri thyagaraja mangalam by WVB

i have got a 4 versions (change in charanas/ jumbled charanas) of these: any one please verify the right version:
(lyrics courtesy: rasikas.org forums)

version1:

srImad kAkarlavamshAbdhi chandrAya manatEjasE
pUrNAya punyashIlAya tyAgarAjAya mangaLam ||1||

rAmabrahma suputrAya rAmanAma sutAtmanE
rAmachandra swarUpAya tyAgarAjAya mangaLam ||2||

nAradAchArya karuNApAtrAya guNakIrtayA (?)
dhIrAya nirvikArAya tyAgarAjAya mangaLam ||3||

sri kAruNyasamudrAya lOkAnugrahakAriNE
sAkEtAdhipabhaktAya tyAgarAjAya mangaLam ||4||

yOgipungava mitrAya yOgAnanda swarUpiNE
rAga lObhA vimuktAya tyAgarAjAya mangaLam ||5||

gAna shAstra pravINAya kalikalmasha nAshinE
sharaNAgata pOshAya tyAgarAjAya mangaLam ||6||

kAvEri tIra vAsAya karuNyAmrta varshiNE
avanIsura rAjAya tyAgarAjAya mangaLam ||7||

dInamAnava pOshAya divyanAma sambodhinE
~gnana bhakti virachanAya tyAgarAjAya mangaLam ||8||

version 2: http://myalltimefavouritesongs.blogspot ... galam.html

only there is a change in the 8th charanam

nAdavEda sudhApAna mattAyA&malamUrtayE |
vijitEMdriya lOBAya tyAgarAjAya maNgaLaM ||8||

version 3:got it from a kannada book, it is same as the 1st version in a kind of jumbled way:
2-1-3-7-4-5-6-8

aishwrya shankar's rendition: https://youtu.be/Nzb6yB85qxk?t=8181
even here i see the jumbled charanas: 2-1-3-4-5-6-7-8

version 4: looks like a complete different version

shrI-guru-stotrAShTakam |
shrI-mAnasAMbuja-saMbhavAnvaya-lasat-kAkalla- vaMshAgraNIH
nyAya-vyAkaraNa-pramANa-gati-vid- vidvajjanArAdhitaH |
sA~NgAdhIta-viloDIta-shrunishikhA-dugdhAbdhi-labdhAmR^ito
jyotirmArga-vidAM varo vijayate sat-tyAgarAjo guruH || 1 ||

stavyaH ko.api mahAn raghUdvaha-kathA-pIyUSha-varShI ghano
rAmabrahma-mahA-mahIdhara-bhavaH sat-tyAgarajAhvayaH |
bIjaM bharga-mayUra-tANDava-vidher-vINAdhanuShyullasat-
tantrI-ri~NkhaNa-vidyutApasakR^ito gAnadhvanir-yasya vai || 2 ||

vyAso naigama-darchayA* mR^idu-girA valmIka-janmA muniH
vairAgye shuka eva bhakti-viShaye prahlAda eva svayam |
brahmA nArada eva chApratimayoH sAhitya-sa~NgItayoH
yo rAmAmR^ita- pAna-nirjita-shivastaM tyAgarAjaM bhaje || 3 ||

yo vAnishaM sva-guNa-jAla-gR^ihIta-hamsa-
vaMshottamam vahati mAnavavaj~narAnai* |
yasyApriyaM priyamapi spR^ishate na chetaH
taM tyAgarAja-guru-varyamahaM nato.asmi || 4 ||

yasya smR^itiH kali-malaM harati prajAnAM
saMdarshanaM cha tanute hari-bhakti-yogam |
niHshreyasAya jayate bhuvi yatkaTAkShaH
tat -tyagarajagurureva sadA gatirme || 5 ||

sarvAtmanA jayati mUrtamamUrtamasya
kShemAya yattadamR^itaM kR^ipayA jane.asmin |
brahmaiva yasya vapuShA(a)vatatAra bhUmau
sattyAgarajagurureva parA gatirme || 6 ||

brahma brahmAdi-durj~neyaM nija-tattva- vivakShayA |
svebhyo yadAtmanA jaj~ne tyAgarAjaH sa me gatiH || 7 ||

loke kushIlava-gaNAH kati vA na santi
kiM tairasatk-R^iti-ratairapi gAna-shauNDaiH |
yastyAgarAja -kavirAja-vacho.amR^itAni
pAsyatyaharnishamaho bata tasya bhAgyam || 8 ||
0 x

bhakthim dehi
Posts: 491
Joined: 24 Feb 2014, 21:28
x 23
x 24

#2 Re: sri thyagaraja ashtakam by Walajapet Venkataramana Bhagavatar

Post by bhakthim dehi » 25 Jan 2019, 17:56

Valajapettai Sri Venkataramana Bhagavathar has composed few hymns on his Guru. Sri Tyagaraja Ashtakam and Sri Tyagaraja Mangalam belong to that set. Version 4 in your post is actually Tyagaraja ashtakam and it should not be confused with Tyagaraja mangalam (versions 1-3).
Sri Parthasarathi , in his book 'Tyagaraja Keertanaigal - Thillaisthanam version" has given this mangalam. You can check with the book by Kalluri Veerabhadra Sastri on Tyagaraja keertanai . I am sure he has given the text of Tyagaraja ashtakam .
0 x

ajaysimha
Posts: 505
Joined: 19 Apr 2018, 18:16
x 1
x 5

#3 Re: sri thyagaraja ashtakam by Walajapet Venkataramana Bhagavatar

Post by ajaysimha » 28 Jan 2019, 18:28

thanks @bhakthim dehi for the clarifications on mangalam and ashtaksm.
if possible could you please post the exact version of sri thyagaraja mangalam
0 x

Post Reply