Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Classical Dance forms & related music
Post Reply
prenesan chetty
Posts: 3
Joined: 06 May 2012, 16:11

#1 Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Post by prenesan chetty » 06 May 2012, 16:35

please give me meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#2 Re: Dance

Post by Lakshman » 06 May 2012, 19:10

Are you sure the beginning word of the varNa is AdivanE?
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3035
Joined: 21 May 2010, 16:57

#3 Re: Dance

Post by Pratyaksham Bala » 06 May 2012, 19:16

prenesan chetty:
Is this the Sai Bhajan you are referring to?

anjanai bAlA sancalam tIrAi
kAttiDa vArAi yOgAncanEyanE
vAyukumAranE bhaktaparipAlanE
shri rAma dUtanE dhIrAnjanEyanE
mArutirAyanE partipura vAsanE
shri hanumantanE
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#4 Re: Dance

Post by Lakshman » 06 May 2012, 19:25

our own V.K.Raman has sung this song here:
http://www.acidplanet.com/artist.asp?PID=1190018&t=1
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#5 Re: Dance

Post by Lakshman » 07 May 2012, 01:29

Is this the varNa you are looking for?

Adi shivanai (pv). rAgA: tODi. Adi tALA. Composer: K.N.Dandayudapani Pillai.

P: Adi shivanaik-kANavE Ashai koNDEnaDi nIti nilavum tillai ambalam tannil ADum
A: pAdi uDalil peNNai maraittiruppAnaDi nAdiyillA param jyOti avan tAnaDi
(ciTTasvara sAhitya)
mAlaip-pozhudum vandu matiyai mayakkudaDi mAran viDum kaNaigaL mArbaiti-tuLaikkudaDi
shOlaik-kuyilum ennaik-kUvi azhaikkudaDi vAlaip-paruvam tAnO manam tuDikkudaDi
C: mAdE yArukkAghilum bhayamA idu rahasiyamA
(ettugaDa sAhitya)
1: vAghai shUDum nalla vAhan enniDam vara
2: tEDi avanaruLai nADi anudinamum pADik-kaLIkkum uLLam vADi vadangudaDi
3: kanavil vandu pala kalavi sheidu oru kaNamum piriyavillai enrAnaDi
kaninda kAdal kathai shonnAnaDi anda kaNavanE kaN kaNDa deivamaDi
4: mAnE migha maiyal koNDu melindEnE vaghai ennaDi shollaDi
mAnilam pugazhum mannAdi mannavan manamuvandu varavillaiyaDi nAn
mAnattODu manam sheidu enrum nilaiyAna vAzhvu pera vENDumaDi uyar-
vAnam iDindAlum vaiyam puraNDAlum jnAna sabEshanai nAn maravEnaDi
0 x

rshankar
Posts: 12751
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 55
x 21

#6 Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Post by rshankar » 07 May 2012, 04:25

I will post the meaning shortly..
0 x

prenesan chetty
Posts: 3
Joined: 06 May 2012, 16:11

#7 Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Post by prenesan chetty » 07 May 2012, 12:27

vannakum- the varnam meaning i am looking for is Aadavane on surya bhagavan- revathi Thalam Dhruva (chathurasra.
The anjenaye bala song is the same need meaning
0 x

Lakshman
Posts: 9898
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 9

#8 Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Post by Lakshman » 07 May 2012, 17:39

Is an audio clip available for the varNa?
0 x

rshankar
Posts: 12751
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 55
x 21

#9 Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Post by rshankar » 08 May 2012, 00:12

anjanai bAlA sancalam tIrAi
Oh son (bAlA) of anjanA dEvi (anjanai)! Please remove/put an end to (tIrAi) my sorrows/grief (sancalam).
kAttiDa vArAi yOgAncanEyanE
Come (vArAi) to protect (kAttiDa) me, Oh hanumAn (AncanEyanE), the yOgi.
vAyukumAranE bhaktaparipAlanE
Son (kumAranE) of the Wind god (vAyu), protector (paripAlanE) of devotees (bhakta),
shri rAma dUtanE dhIrAnjanEyanE
Messenger (dUtanE) of Sri rAmA, brave (dhIra) hanumAn (AnjanEyanE)
mArutirAyanE partipura vAsanE
Oh king (rAyanE) hanumAn (mAruti), resident (vAsanE) of puTaparti (partipura)
shri hanumantanE
Oh hanumAn (hanumantanE)
0 x

Post Reply