Meaning of Lyrics for Svarajathi - KAne AvalAnen KAmini - Kambodhi, Tanjore Quartet

Classical Dance forms & related music
Post Reply
devas7
Posts: 1
Joined: 24 Mar 2018, 17:47

#1 Meaning of Lyrics for Svarajathi - KAne AvalAnen KAmini - Kambodhi, Tanjore Quartet

Post by devas7 » 22 Jul 2018, 21:38

Appreciate if anyone could provide the meaning of the lyrics for Svarajathi, KAmbodhi RAgam, Rupaka TAlam - KAne AvalAnen KAmini, by Tanjore Quartet.
0 x

Lakshman
Posts: 11265
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 43

#2 Re: Meaning of Lyrics for Svarajathi - KAne AvalAnen KAmini - Kambodhi, Tanjore Quartet

Post by Lakshman » 23 Jul 2018, 02:34

kANa AvalAnEn (sj). rAgA: kAmbhOji. rUpaka tALA. Ponniah Pillai.

P: kANa AvalAnEn kAmini en tOzhiyE kELAi kAyam shOrum kaivaLai vIzhum kANAi
A: vAnALum vINAgha vAzhavO peruvuDaiyAnai nAnALum ninaindE naLindiDukkinrEn nADiDuvArO
(muktAyi svara sholkaTTu)
tAm takiTa takatAm ni dha pa ma gA pa ma ga ri ma ga ri sA ri gA ma pa mA ga ma pa dha pA ma pA dha rI*
taddhimita kiTa takundarita parAmukham taghAdammA pa dha sa nI dha pa ma pA tIrppAi en kavalai tadingiNatOm
C: mA mathanan sadA viDum bANamadanAl tALEn
1: nilAvum enai viDAdarindEnaghA ninradAl dinamum
2: nIDu tuyarAl enAvi tan ilaimai tanai azhindiDavE
enadu dEham tIyadanil vizhum elumbilAda puzhuvAnamena AnadE
0 x

rshankar
Posts: 13362
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 582
x 158

#3 Re: Meaning of Lyrics for Svarajathi - KAne AvalAnen KAmini - Kambodhi, Tanjore Quartet

Post by rshankar » 23 Jul 2018, 03:57

Is there an audio recording?
0 x

Post Reply