Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Classical Dance forms & related music
Post Reply
lsr
Posts: 26
Joined: 13 Apr 2011, 23:09

#1 Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by lsr » 30 Mar 2019, 18:34

Could you please provide a list of
(1) Songs that have the name of a flower in the pallavi
(2) Songs that have the name of a bird in the pallavi

Thanks
LSR
0 x

Rajani
Posts: 1005
Joined: 04 Feb 2010, 19:52
x 1
x 28

#2 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by Rajani » 03 Apr 2019, 20:29

solla vallayo kiLiye by Bharatiyar

thamarai pootha tadAgam - MMDD
0 x

lsr
Posts: 26
Joined: 13 Apr 2011, 23:09

#3 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by lsr » 08 Apr 2019, 15:34

Thank you
0 x

rshankar
Posts: 13363
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 582
x 158

#4 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by rshankar » 08 Apr 2019, 20:02

Here are a few from my memory:
Birds
vAnattin mIdu mayil ADa kaNDEn
sonnadai seidiDa sAhasamA kiLiyE
jagajjanani Suka pANi kalyANi
tattai mozhiyAL oru peN
garuDa gamana rArA
vinatA suta vAhana
kAkkai siRaginilE nandalAlAu


Flowers
veLLai tAmarai pUvil
sArasadaLa nayanA
sarOjadaLa nEtri
rA rA rAjIva lOcana
kunda gaura gaurI vara
kamala sulOcana vimala taTAkini
1 x

rshankar
Posts: 13363
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 582
x 158

#5 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by rshankar » 09 Apr 2019, 03:18

Some more:
Bird
varaSikhi vAhana
cinnanciru kiLiyE kaNNammA
kuyilE unakk(u)ananata kODi namaskAram
annamE vandu munnamE
vaNdinam muralum sOlai mayilinam ADum sOlai
pUnkuyil kUvum pUnjOlaiyil
solluvAi nI kiLiyE
vELai aRindE solluvAi mayilE
varuvAnO vana kuyilE
1 x

rshankar
Posts: 13363
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 582
x 158

#6 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by rshankar » 09 Apr 2019, 03:22

varNam: annamE aruginil vA antarangam onRu solvEn (Subbudu’s valaci varNam) discussed earlier:
viewtopic.php?f=11&t=822&hilit=annamE+aruginil
0 x

aaaaabbbbb
Posts: 1753
Joined: 31 Jan 2010, 14:19
x 30

#7 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by aaaaabbbbb » 09 Apr 2019, 19:37

Bird:: garuDa gamana samayamide

shaDAnana shikhivAhanA

Flower::kanjadaLAyatAkshi kAmAkshi

sarOjanAbha dayArNava

sarasijanAbha sOdari

sarasijanAbha murAre pAhi satatam

padmanAbha pAhi

vande sadA padmanAbham

sadA pAlaya sArasAkshi

sArasamukhi sakala bhAgya dEhi

sArasa suvadana mahanIya carita

sArasasama mrdupada nItinilaya
2 x

aaaaabbbbb
Posts: 1753
Joined: 31 Jan 2010, 14:19
x 30

#8 Re: Songs with the name of a flower and songs with a name of a bird

Post by aaaaabbbbb » 09 Apr 2019, 20:02

Flower:: pAhi jagajjananI in hamsAnandi

pAhi jagajjanani in vAchaspati

sArasAksha paripAlaya

neerajAkshi kAmAkshi

nIkenduku dayarAdu rAma nIrajAksha

sarasIruhAsana priye

**********
2 x

Post Reply