Mangalam sree rangadheesa lyrics

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
kumarmaly
Posts: 24
Joined: 31 Oct 2006, 01:31

#1 Mangalam sree rangadheesa lyrics

Post by kumarmaly » 26 Aug 2017, 05:26

Can anyone please post the lyrics for this song - Mangalam Sree Rangadheesha.

This is the same tune as Rara venu swarajathi in Bilahari.

A Youtube video is available but I couldn't transcribe the entire lyrics - https://www.youtube.com/watch?v=GzPzZBP1Y9Q

Thanks in Advance
Kumar
0 x

Lakshman
Posts: 11270
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 43

#2 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Post by Lakshman » 26 Aug 2017, 17:16

Corrections welcome:
mangaLam shrI rangadhIshA. rAgA: bilahari. Adi tALA.

P: mangaLam shrI rangadhIsha| mangaLa guNabhava tE sadA
A: mangaLam shrI rangadhIsha ranga nAyakI samEta
C1: nirupama karuNA varuNAlaya shrI dharaNikarA sArasa sEvita padA
2: bhUri lAvaNyA bhAvunaika sAmanyA tAraka sindhu kanyA
sarasija vadana sarasija nayanA sarasija caraNa
3: vara shankharadhAngayuga dhara sarasija bhavanuta padayugaLa
ravikula sam bhava raghu budhava sukarArcitha shabha vigrahA
4: pApaharA tApaharA pApa daityA samhArA
pAvanajAla purNObhaya kAvEri vihArA
sapta prakArAbhyantara samsthAnE satpraNavAkA hE
sarasija kudmala sadrushE vilasita para vAsudEva
5: hE garuDa khaga turangA paripAlita rangA paramamuni
hrudaya sarasA sArangA varadA bhayadA maradA navanutA
vairi madavibhangA nIla jaladi dEhA kSIra jaladi gEhA
dOSa virahita harE shESa shayana shaurE sadaya hrudaya
0 x

aaaaabbbbb
Posts: 1753
Joined: 31 Jan 2010, 14:19
x 30

#3 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Post by aaaaabbbbb » 28 Aug 2017, 07:54

Some corrections::
: mangaLam shrI rangadhIsha| mangaLa guNabhava tE sadA
A: mangaLam shrI rangadhIsha ranga nAyakI samEta
C1: nirupama karuNA varuNAlaya shrI dharaNikarA sArasa sEvita padA
2: bhUri lAvaNyA *bhuvunaika* sAmanyA tAraka sindhu kanyA
sarasija vadana sarasija nayanA sarasija caraNa
3: vara shankarArdhAngayuga dhara sarasija bhavanuta padayugaLa
ravikula *sambhava* raghu *budha* *vasukarArcitha* *shubha* vigrahA
4: pApaharA tApaharA pApa daityA samhArA
pAvanajAla *pUrNAbhaya* kAvEri vihArA
sapta prakArAbhyantara samsthAnE satpraNavAkA hE
sarasija *kuTmala* sadrushE vilasita para vAsudEva
5: hE garuDa khaga turangA paripAlita rangA paramamuni
hrudaya sarasA sArangA varadA bhayadAmara dAnavanutA
vairi madavibhangA nIla jaladi dEhA kSIra jaladi gEhA
dOSa virahita harE shESa shayana shaurE sadaya hrudaya
0 x

Lakshman
Posts: 11270
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 43

#4 Re: Mangalam sree rangadheesa lyrics

Post by Lakshman » 28 Aug 2017, 17:12

Thanks.
0 x

Post Reply