Kanda Ganamudham

Place to review recorded music that you have heard.
Post Reply
Gamakam
Posts: 241
Joined: 03 Feb 2010, 23:04

#1 Kanda Ganamudham

Post by Gamakam »

S.Rajam's monumental work. My review (published in Amrutha Magazine) here: http://carnaticmusicreview.wordpress.co ... anamudham/

rshankar
Posts: 13754
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 847
x 30

#2 Re: Kanda Ganamudham

Post by rshankar »

A transliteration of gamakam's review. Gamakam, the review is fantastic, as usual.

kanda gAnAmudam
March 3, 2010 Lalitharam

senRa nUTRANDin toDakkattil, kirutigaLai munniRuttiya kaccEri paddati uruvAna pOdu, sa#ngIta mummUrttigaL enRu kuRikkappaDum tiyAgarAjar, dIkshidar, shyAmA sAstiri, AgiyOr amaitta kirutigaLE kaccErigaLil puzha#ngina. adaRku pala kAlam munnE, tamizhil, aruNAcala kavi, muttut tANDavar, mAri muttAp piLLai pOnROr, pADalgaL punaindiruppinum, avargaL amaitta meTTugaL adigam kiDaikkavillai. idanAl A#ngonRum, I#ngonRumAy gOpAla kirushNa bArati pOnROrin pADalgaL kaccErigaLil iDam peTRa pOdum, perumbAnmaiyAna pADalgaL tamizhil amaiyavillai

innilai inRu perumaLavu mARiyuLLadu. adaRku mukkiya kAraNam iruvar. mudalAmavar, pApanAsam sivan. ivar pADalgaL senRa nUTRANDilEyE pirabalamaDaindu viTTana. avar sama kAlattil vAzhndu pala ariya pADalgaL punainda maTRoruvar kOTIsvara aiyar.

madurai arugE nandanUril 1869-l piRanda ivar, skanda purANa kIrttanaigaL, pErinba kIrttanaigaL pOnRa pala kIrttanaigaL punainda kavi ku~njara bAratiyin peyaran. siRu vayadil peTROrai izhanda kOTIsvara aiyar, tan pATTanAriDam sa#ngItamum, tamizhum payinRadODu, A#ngilak kalviyilum tErcci peTRa B.A. paTTamum peTRAr. sennai uyar nIdi manRattil mozhipeyarppALarAga paNiyATRiya pOdum, tan pATTanArin kIrttanaigaLaip pirabalappaDuttum vagaiyil harikatA kAlaTsEpam seydum, avaTRait toguttup puttaga#ngaL veLiyiTTum vandAr.

paDikkum pOdE madurai siddi vinAyagar padigam, kayaRkaNNi padiTRup-pattandAdi, madurai shaNmuga mAlai mudaliyavaTRai ezhudiyuLLAr. paTTiNam subramaNiya aiyar, pUcci srInivAsa ayya#ngAr AgiyOriDam payinRadAlum, mahAvaiddiyanAda sivan, kunRakkuDi kirushNaiyar AgiyOruDan neru#ngip pazhagiyadAlum isaiyil siRanda tErcciyaip peTRAr.

ivaradu mozhit tErcciyum, isait tErcciyum oru#ngiNaindu, ezhiluRu pADalgaLAy veLippaDa Arambittana. tanadu 47-vadu vayadil, sampUrNa mELa paddatiyin vazhiyil uLLa 72 mELakarttA rAga#ngaLilum kirutigaL amaikka vizhaindAr. pADalukkAna poruLAga, tan kula deyvamAna muruganaiyE koNDAr. hamsadvani rAgattil, piLLaiyAr tudiyil toDa#ngi, 72 mELakarttA rAga#ngaLilum kOTIsvara aiyar punainda pADalgaL toguppukku ‘kanda gAnAmudam’ enRu peyariTTAr. kanda gAnAmudattin sudda madyama rAga#ngaL aDa#ngiya toguppu 1932ilum, pirati madyama rAga#ngaL aDa#ngiya toguppu 1938ilum puttaka#ngaLAy veLiyAyina.

andak kAlattil, vivAdi rAga#ngaL ellAm dOsha rAga#ngaL. avaTRaip pADinAl kEDu viLaiyum enRa eNNam paravalAga irundadu. mELakarttA rAga#ngaL 72il, 40 rAga#ngaL vivAdi rAga#ngaL enRa pOdum, indak karuttE O#ngi irundadu. uNmaiyil, vivAdi rAga#ngaLaik kaiyALvadu kaDinam. inda rAga#ngaLaip pADa, ‘sudda svara#ngaLaik’ kaiyALum tErcci migavum avasiyam. avaTRai kaiyANDu sa#ngaTattil mATTik koLvadai viDa, dOsha rAga#ngaL enRu peyariTTut tappittuk koLvadaiyE palar virumbinar.

’dOsha rAga’ karuttai ERkAdavarukkum vivAdi rAga#ngaLaip pADuvadenbadu attanai sulabamAga illai. karnATaga isaiyil, rAgam enbadu veRum svara#ngaLin sErkkaiyanRu. svara#ngaL enbadu veRum elumbuk kUDudAn. adaRku uyir koDukkum vagaiyil, ovvoru rAgattukkum piratyEka pirayOga#ngaL, jIva, niyAsa svara#ngaL AgiyavaTRai aRindAldAn, elumbuk kUTTiRku uDalum uyirum kiDaikkum. kalyANi. karaharapriyA pOnRa pirabala rAga#ngaLin sa~ncAra#ngaLai uNarnda aLaviRkum, in nALil kUDa, vivAdi rAga#ngaLin amaippugaL adigam uNarappaDavillai. inda nilaiyil, senRa nUTRANDin toDakkattil, 72 mELakarttA rAga#ngaLilum pADal punaindadu, migap periya sAdanaiyAgum.

kanda gAnAmudattin mugavuraiyil iDam peTRirukkum pirabala#ngaLin aNinduraigaL andak kAlakaTTattai uNara EduvAnavai. parUr sundamaiyar, “kuruDanukku nEttiram kiDaittadu pOl, u#ngaLiDam sila kIrttanaigaLaik kaTRa piRagu, 72 rAga#ngaLaiyum sarva sAdAraNamAgavE pADalAm enRu uNarndu koNDEn”, engiRAr. “tamizh bAshai isaikkup poruttamaTRadu enRa muDivai paNNALAy koNDuLLa koLgai tappAnadu enbadai innUl eDuttuk kATTugiRadu”, engiRAr pApanAsam sivan. “Mr. Kotiswara Iyer made the first comprehensive attempt to compose kirthanas in all Melas. The scientific value of his kirtanas is of high order and this publication is a landmark.”, engiRAr T. L .ve#ngaTarAma aiyar.

teLLu tamizhil viLa#ngum indak kIrttana#ngaLil miLirum svarAksharap pirayOga#ngaLai, tamizht tAttA u.vE.sA, tuvAram ve#ngaTasAmi nAyuDu, kIrttanAccAriyAr srInivAsayya#ngAr, T. S. sabEsa aiyar pOnRa paNDitargaL peridum pArATTiyuLLanar. ovvoru pADalilum, pADal amainduLLa rAgattin peyar varumARu sAhityattai amaittiruppadu maTRoru siRappAgum.

ivvaLavu siRappinaip peTRirunda pOdum, indak kIrttanaigaL kaccEriyil adigam pADappaDAmalEyE irundana. kAlappOkkil kandagAnAmuda puttagam kUDa kiDaikkAda nilai ERpaTTadu. andac samayattil, vidvAn S. rAjam, T. sa#nkaranin tUNDudalAl, indak kIrttanaigaLai vAnoliyil oliparappa munaindu pADupaTTAr.

rAjamum, vidushi ji.vaidEhiyum, kOTIsvara aiyariDam nEril kaTRuk koNDa R. M. sundarattiDam 72 kIrttanaigaLaiyum pADam seydu, vAram oru sudda madyama rAgam, oru pirati madyama rAgam vIdam vAnoliyil pADi oliparappinar. inda oliparappu, perum varavERpaip peTRadu.

appOdilirundu vidvAn S .rAjattukku kOTIsvara aiyarin kIrttanaigaLaip parappuvadE vAzhvin mukkiya kuRikkOLAga mARip pOnadu. pala vidvAngaLukku, “niccayam oru kIrttanaiyAvadu, en kaccErigaLil pADuvEn.”, enRu sattiyam vA#ngik koNDu sollik koDuttuLLAr S. rAjam. ivaradu toNDukkellAm maguDam vaittAr pOl, sennaip palgalaikazhagattin isait tuRaiyin in nAL talaivarum, S. rAjattin marumagaLumAna vidushi piramILA gurumUrttiyin tUNDudalil, rAjam avaradu 72-Avadu vayadil, kOTIsvara aiyarin 72 mELakarttA kIrttanaigaLaiyum padivu seydu, olinADAkkaLAga veLiyiTTAr.

ovvoru mELakarttAvukkum ArOhaNam avarOhaNam pADik kANbittu, siRu sittiramAy AlApanai pADiyuLLAr. rAjattukku iyaRkaiyilEyE nalla kural vaLamum, nalla manOdarmamum amaindirunda pOdum, indap padivaip poRuttavaraiyil, avaTRai munniRuttuk koLLavEyillai. kIrttanaigaLai avasaramAgap pADi, tAn innum iraNDu Avarttam adigamAga svaram pADalAmE enRa eNNa#ngaLai ellAm aravE tavirttu, kIrttanaiyin muzhu azhagai veLippaDuttum vagaiyil azhagAgap pADiyuLLAr. inRu malindu kiDakkum padac sEda#ngaL, uccarippup pizhaigaL, sAhitya#ngaLil teLivinmai AgiyavaTRai marundiRkum kaNDubiDikka muDiyAdu.

72 vayadilum gaNIrenRu olikkum rAjattin kuralum, immi pisaginAlum iDariviDakkUDiya rAga#ngaLai anAyAsamAga avar kaiyANDuLLa muRaiyum AccariyamAnavai. adigam kANak kiDaikkAdavai. rAjattin pADum muRaiyil uLLa maTRoru visEsham, avaradu sudda svara nirNayam. udAraNamAga, rishabapriyA rAgak kIrttanaiyin caraNattil, “shaDja, rishabapriya, gAndAra, madyama, pa~ncama, daivada, nishAda vida saptasvara”, enRa variyil ovvoru svarattilum avar ninRu pADiyirukkum vidam vegu aRpudam. Oriru nimiDa#ngaLukku maTTumE olikkum sarvalagu pANiyil amainduLLa kalpanai svara#ngaL, muyiRci irundAl vivAdi rAga#ngaLaiyum, tODiyaiyum, kalyANiyaiyum pOla pADa muDiyum enRu tiTTavaTTamAy niRuvum vagaiyil amaindirukkinRana. tIpAvaLikkum seyyum maisUr pAgil, pAgai, azhagAy, aDukkAy veTTiyapin, orE oru tuNDattai ammA kuzhandaiyiDam taruvAr. adai uNDa piLLaikkO, anaittu tuNDa#ngaLum tanakkE vENDum enRu tOnRum. rAjattin kalpanai svara#ngaL anda vidattaic sErndavai. ovvoru rAgattilum innum aindARu nimiDa#ngaLukkup pADiyirukkak kUDAdA enRu E#nga vaippavai.

samIpa kAlamAga kOTIsvara aiyarin kIrttanaigaL kaccErigaLil adigam olippadil inda isaip padivin pa#ngu kaNisamAnadu enRAl, adu migaiyAgAdu.

kiTTattaTTa padineTTu varuDamAy, rAjattiDam maTTumE inda isaik kOvai viRpanaikkuk kiDaittu vandadu. kuDattil iTTa viLakkai, kunRin mEliTTa viLakkAga mATRiyuLLadu Swathi Soft niRuvanam. senRa mAdam, an niRuvanattArin sanskiruti varisaiyil, MP3 AlbamAga ‘kanda gAnAmudam’ veLiyAgiyuLLadu. mUnRu tagaDugaL aDa#ngiya inda Albattin vilai rU.600.

ariya padivu enRa pOdu, adigam aRiyappaDAda padivAga irundu vanda indap padivu, anaittu isai rasigargaLiDamum irukka vENDiya onRu.

kanda gAnAmudattai http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&s ... -2136.html vA#ngalAm.

svAti niRuvanattArin anumadiyuDan, toguppilirundu latA#ngi rAgap pADalai i#ngu iDugiREn. taTTut taDumARi inda oliyiNaippaik koDukka muyanRirukkiREn. u#ngaLukkuk koDuppinai irundAl pADum:-)


(You have to go to the original page to listen to this track).

adityak
Posts: 12
Joined: 23 Mar 2020, 04:50

#3 Re: Kanda Ganamudham

Post by adityak »

Namaskaram, does anyone have notation for rare Kotishwara Iyer krithis?

kmrasika
Posts: 1216
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 4
x 11

#4 Re: Kanda Ganamudham

Post by kmrasika »

adityak wrote: 09 Oct 2020, 21:45 Namaskaram, does anyone have notation for rare Kotishwara Iyer krithis?
You mean the 72 songs making up the work mentioned? Other than this, he has composed set of a pañcaratna kīrtanams, some varṇams, kīrtanams like īśan kanasabēśan(bēgaḍa) and vēlayya dayavillaiyā (sāvēri), including stuti-s on muttusvāmi dīkṣita, tyāgarāja, and śyāma śāstri. All these were published by him with notation (think along with the music albums under the same title).

Lakshman
Posts: 13373
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 38

#5 Re: Kanda Ganamudham

Post by Lakshman »

His compositions number about 130. Of these notations for 5 songs are not available.

Post Reply