Mayil Kavidhai Lyrics and meaning.

Classical Dance forms & related music
Post Reply
anjali
Posts: 17
Joined: 24 Jan 2008, 18:15

#1 Mayil Kavidhai Lyrics and meaning.

Post by anjali »

Here is a beautiful composition by Shri Madhurai Muralidharan,
https://www.youtube.com/watch?v=kIswQXzacVk

Can some one share the lyrics and meanings of the song?

Lakshman
Posts: 13514
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 46

#2 Re: Mayil Kavidhai Lyrics and meaning.

Post by Lakshman »

corrections welcome:

vaNNa mayil kaNNai marand-inba naTamADa miga vizhindadu
kaN asaivu kadiravanum kanivuDanE kaDal alaiyil maraindadu
taNNai viDa maNNil naTamADa evaruNDu ena ninaindadu
kaN kavarum vaNNa mayar tannazhagu ponniragu silirttadu

iraivan varainda ezhivIviya marai iragAi amaittu tandAnO
ittanai uyarnda karppanai naDaigaL attaniyum avaL karpittAnO

vAnamengum karaviramadu paraviyE urumAriyadu
bhUmi engum kuLirndiDavE pozhudinil maNam vIsiyadu
vAnam pADa pala paravaigaL marandadu unnait-tEDiyadu
nAdamODuu kaDal alaiyadu karaiyinil vandu mOdiyadu

alagAl uDal pArttu asaivAi mukham sAittu aDi mEl aDi vaittu azhagAi un kUttu
shuTTum iDi muzhanga tattOm takatajham tadALam tA
viN muTTum varai uyarnda mUngil viDi pugunda kATrin nAdam tA
shuTTum mazhai pozhindu paTTukkiri turandu ADanam unakkA
undanai marandu mukhilAi manamagizhndu mayiluDan ADat-tA

ADarkalaiyai Adiyil arinda arivu jIvanam nItAnO
ADalai manidan ariya seida arum piraviyum nItAnO
pashumai niraip-pul mEDai aNi malargaLin narumaNa vADai
agaLavan avan viDi perum vELai pAril siranda arangETram
minnal oLi veLLam paLIr paLIr paLIr paLIrena oLi vIsum
koNDal mazhi mEgham tajham tadhIm tajham tadhIm ena jalittODa
tenral pudu rAgam gaIIr galIr gaLIr gaLirena isai pADa
inbam miga sErum naDai naTam agamadindadil mayilADa

sevigaL konji pEsiyadu kuyilgaL minji pADiyadu
malargaL engum vADiyadu marangaL nilaittazhaiu kUviyadu
tuLLiyadu nAngaL tUviyadu vAnam kaLLamuDan muyalgaL karaNangaL pODa
kAmukhilaik-kaNDu gAna mayilADa azhagu naDai azagiyadu akhilamadil mayangiyadu
paravashamum teLigiyadu navarasamum tadumbiyadu
takajham takanam takarum takadhim kakarita jhaNata jhaNuta dhimi
tatarita tajhaNuta tatayana manama kavarum nal vanam kanilavum mayil naTattil
(ciTTasvram here)
ulaginiliyalAm uruviDan payilAr tirunaTam iduvO kanui kavarum sondaiyadu
siri migadu akhilam muzhudu m shuzharum vAnavil vaLaindanru tUNDaiyad
AdalAl kaLaindandu Engiyadu kalai migavu mayli vazhangum mayil naTanam
(jati here)
vaNNa mayil kaNNai marand-inba naTamADa miga vizhundadu
kaN asaindu kadiravanum kanivuDanE kaDal alaiyil maraindadu
taNNai viDa maNNil naTamADa evaruNDu ena ninaidadu
kaN kavarum vaNNa mayar tannazhu ponniragu silirttadu

rshankar
Posts: 13754
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 847
x 31

#3 Re: Mayil Kavidhai Lyrics and meaning.

Post by rshankar »

Give me some time... I’ll listen to the clip and make changes to the lyrics if needed, and translate.

anjali
Posts: 17
Joined: 24 Jan 2008, 18:15

#4 Re: Mayil Kavidhai Lyrics and meaning.

Post by anjali »

thank you so much for the lyrics lakshman ji. Any pointers to the meaning.

Post Reply