MeLakarta and ragaanga systems..

Rāga related discussions
Post Reply
sam
Posts: 233
Joined: 04 Mar 2020, 20:25

MeLakarta and ragaanga systems..

Post by sam »

From 12 musical notes to 16 svaras in Carnatic music — the brilliance of Venkatamakhi | by KavyaVriksha | KavyaVriksha | Medium.

https://medium.com/kavyavriksha/from-12 ... -14564afbcc69

..

sam
Posts: 233
Joined: 04 Mar 2020, 20:25

Re: MeLakarta and ragaanga systems..

Post by sam »

Ragas of Dikshitar’s School


Sri Muthuswami Dikshitar’s school of music has a different name for the melakarta ragas. Following table lists out the names of ragas in Dikshitar school vs. Govindacharya school.

1 kanakAmbari kanakAHNgi
2 phEnadyuti r atnAHNgi
3 gAnasAmavarALi gAnamUrTiq
4 bhAnumati vanaspati
5 manO ani mAnavati

6 tanukIrTi tAnarUpi


7 sEnAgraNi sEnApati

8 janatODi hanumatODi
9 dhunibhinnaSaDjaM dhEnuka
10 naTAbharaNaM nATakapriya
11 kOkilAravaM kOkilapriya

12 rUpavati rupavati


13 gEyahEjjajji gAyakapriya

14 vATI vasantabhairavi
vakuLAbharaNaM
15 mAyAmALavagauLa
mayamalavagowla
16 tOyavEgavAhini cakravAkaM
17 chAyAvati sUryakAntaM

18 jayashuddhamALavi
hATakAmbari

........

19 jhaHNkArabhramari
jhaHNkAradhvani

.
20 nArIrItigauLa naThabhairavi
21 kiraNAvaLi kIravANi
22 shrIrAgaM kharaharapriya
23 gaurIvELAvaLi gaurImanOhari
.
24 vIravasantaM varuNapriya
...

25 sharAvati mAraraHnjani
.

26 taraHNgiNi cArukEshi
27 saurasEna sarasAHNgi
28 harikEdAragauLa harikAmbhOji
29 dhIrashaHNkarAbharaNaM
dhIrashaHNkarAbharaNaM
.
30 nAgAbharaNaM nAgAnandini
....


31 kalAvati yAgapriya
.

32 rAgacUDAmaNi rAgavardhani
33 gaHNgAtaraHNgiNi
gaHNgEyabhUSaNi
34 bhOgachAyAnATa
vAgadIshvari
35 shailadEshAkSi shUlini

.

36 calanATa calanATa
.........

37 saugandhini sAlagaM
.

38 jaganmOhinaM jalArNavaM
39 dhAlivarALi jhAlavarALi
40 nabhOmaNi navanItaM
41 kumbhini pAvani
.

42 ravikriya raghupriya
..........

43 gIrvANi gavambOdi
.
44 bhavAni bhavapriya
45 shivapantuvarALi
shubhapantuvarALi
46 stavarAjaM SaDvidhamArgiNi
47 sauvIraM suvarnangi
.
48 jIvantikA divyamaNi
............

49 dhavaLAHNgaM dhavaLAmbari
.

50 nAmadEshi nAmanArAyaNi
51 kAshIrAmakriya kAmavarDhani
52 ramAmanOhari rAmapriya
53 gamakakriya gamanAshrama
.
54 vamshavati vishvambhari
.......
55 shyAmaLaM shyAmaLAHNgi
.
56 cAmaraM SaNmukhapriya
57 sumadyuti
simhEndramadhyamaM
58 dEshIsimhAravaM
hEmavati
59 dhAmavati dharmavati
.
60 niSadhaM nItimati
.......

61 kuntaLaM kAntAmaNi
.
62 ratipriya riSabhapriya.
63 gItapriya latAngi
64 bhUSAvati vAcaspati
65 shAntakalyANi mEcakalyANi

66 caturaHNgiNi citrAmbari
...............

67 santAnamaHnjari sucaritra
..
68 jyOti jyOtisvarUpiNi
69 dhautapanchamaM
dhAtuvarDhani
70 nAsAmaNi nAsikAbhUSaNi
71 kusumAkaraM kOsalaM
72 rasamaHnjari rasikapriya


Post Reply