Translation of the Alarippu tirpugazh

Place to go if you want to ask someone identify raga, tala, composer etc or ask for sāhitya (lyrics) or notations or translations.
Post Reply
shrutek
Posts: 15
Joined: 02 Oct 2013, 21:26

#1 Translation of the Alarippu tirpugazh

Post by shrutek » 08 Aug 2018, 23:17

Can someone please translate the following tirpugazh.
Thanks in advance.

Thamarum amarum manaiyum iniya dhanamum arasum ayalAga 
thaRukaN maRali muRugu kayiRu thalaiyai vaLaiya eRiyAdhE 
kamala vimala marakatha maNi kanaka maruvum irupAdham 
karudha aruLi enadhu thanimai kazhiya aRivu tharavENum 

kumara samara muruga parama kulavu pazhani malaiyOnE 
kodiya pagadu mudiya mudugu kuRavar siRumi maNavALA 
amarar idarum avuNar udalum azhiya amarsey dharuLvOnE 
aRamu niRamum ayilu mayilum azhagum udaiya perumALE
0 x

Lakshman
Posts: 11028
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 38

#2 Re: Translation of the Alarippu tirpugazh

Post by Lakshman » 09 Aug 2018, 00:38

0 x

Post Reply